Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een belangrijk punt op de uitvoering der wet is verder de regeling van den arbeid. De verpleegde wordt zooveel mogelijk gezet aan werk overeenkomend met zijn gewoon beroep. Ten einde mededinging met de vrije nijverheid zooveel doenlijk te voorkomen, zijn de werkplaatsen zoo gespecialiseerd mogelijk. De producten van den arbeid der verpleegden worden niet verkocht, maar zooveel mogelijk worden voorwerpen gemaakt, die het ministerie van justitie behoeft. Het loon, dat aan de verpleegden wordt toegerekend, wordt in de „maisons de refuge" berekend naar de werkelijke waarde van liet voortgebrachte; in het depót wordt daarvoor eene belooning toegekend, waarbij ook met liet gedrag van den verpleegde rekening gehouden wordt').

Het hoofdbeginsel der Belgische wet: scheiding van hen, die geholpen en van hen die gestraft moeten worden, zal stellig ook bij ons, wanneer deze materie eerlang ter hand genomen wordt, wel worden gehuldigd.

Juist de gemengdheid der bevolking — invaliden en gezonden, imbecillen werkloozen en doortrapte bede-

') „Arrété royal' van •> Januari 1894, waarvan do beginselen zijn vernield in het boven aangehaalde rapport.

Zie over de Belgische wet uitvoeriger: llr. F. Bijl, De Belgische wet van 27 November 1891. (Procfschr. Amsterdam 1893). Bikrkns de Haan, t. a. p. blz. 120—136. M. C. Nijland, Bestrijding van laudlooperij en bedelarij in België van staatswege. (Vragen des Tijds 1898, II, blz. 380).

'-') ^ olgens Dr. Offekhaus, t. a. p., blz. 524, zijn cr in Veenhuizeu velen „bij wie het in de bovenverdieping niet geheel pluis is".

Bonhöffer beweert dat 75 °/n der bedelaars en laudloopers imbecillen, epileptici, alcoholisten of psychisch minderwaardigen zijn: („Ueber grossstiidtisches Bcttel- unüt \ agabundentum" in Zeitschrift, f. d. ges. Strafrechtswissenschaft, Band XXI, 56).

^ g'. ook v0n Kkaft-Ebing : „Wichtig sind bei Sehwachsiunigen die Misserfolge im socialen Lebcn, die maugelhafte Ausdauer in dienstliclien Stellungen, der haufige Wechsel von Dienst und Beruf, die A'eigung ut Bummelei und Vngabondage" (Gerichtliche Psychopathologie 3e Aufl., blz. 72).

Sluiten