Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe zou hij zich vergissen! De staatsarmenzorg wordt in Engeland aangevuld door eenige tienduizenden „charities", liefdadige stichtingen, terwijl een omvangrijke en vaak gewijzigde wetgeving een ingrijpend toezicht van staatswege op deze instellingen heeft ingesteld ').

Er blijft dan ook naast de staatszorg voor particulieren volop werk. De Staat ondersteunt slechts bij werkelijk gebrek en dan nog niet meer dan noodig is om den behoeftige voor ondergang te bewaren. Hem den weg tot vooruitgang te wijzen acht de Staat niet zijn plicht. Het veel gesmade werkhuis is niet in de eerste plaats ingesteld om den arme aan geregeld werk te gewennen, maar vooral om een criterium van behoeftigheid te hebben. Wie zich aan de strenge tucht in zulk een werkhuis onderwerpen wil, moet wel behoeftig zijn; wetend, dat opneming in een werkhuis voorwaarde voor ondersteuning is, zal niet licht iemand om staatshulp aankloppen, die haar niet zeer dringend behoeft. Men ziet het: het is zuivere politiezorg, die de Staat hier verricht: afwending van het gevaar, dat de armoede voor de geordende maatschappij kan opleveren; waarborging aan ieder burger van het leven, niets meer.

Voor de private weldadigheid blijft dus over de armenzorg in haar meer uitgebreide beteekenis, die den arme niet alleen een stuk brood toewerpt, maar hem opbeurt en voorthelpt en hem de middelen verschaft om in eigen onderhond te voorzien; verder de

') In het rapport der Staatscommissie van 1840 (Zie Pari. Papers 1850 li». 1242) wordt vermeld, dat tot op dien tijd de verschillende Commissies, die naar den aard der charities een onderzoek moesten instellen, aangaande 28840 dier instellingen verslag hadden uitgebracht. Zij hadden een gezamenlijk inkomen van £ 1,209,395. Sinds dien zijn door de in 1853 ingestelde permanente Commissie (de Charitv Commissioners) tot 31 December 1902 nog 23525 instellingen onderzocht. Hoeveel liet totale inkomen van deze bedraagt, wordt niet opgegeven.

(Zie liet 50e Report of the Charitv Commissioners, Pari. Papers 1903 Cd. 1526). '

Sluiten