Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)e bepalingen dezer »•„, die in de beven ge,eh„.te ,weefrlei

misbruiken verbetering ie brengen had, Uien zie verdeei.n in twee groepen: veiaeeien in

«. die welke ten doel hebben te waken dat de bepalingen van

LThe".Td s,rekk™de- - C

ieefd, in het bizonder, d,t de inkom.tei, der i„„el]inee„ door de beheerd,,, „,et .en van elgen k„ ^ ^ ^

doel, worden aangewend:

besldiLhdr^.? ? °nder **"* V°°rwaarde° «ene andere besteding der gelden dan door den oprichter was voorgeschreven

oge y maken en aldus voorkomen dat de dooden over de levenden gaan heerschen; terwijl ook vaak het gevolg der hier e oelde bepalingen zal zijn, dat juist de bedoeling van den erflater door e niet geheel letterlijke naleving van zijn beschrevl^ betei tot haar recht komt.

Jk^tob" 'TT ^ ^ ^ ^ valleude

kelen te bespreken, dient een enkel woord gezefrd over het

college, dat bij de wet van 1858 werd ingesteld en waaraan de uitvoering der wet is opgedragen.

Door de Kroon worden benoemd vier „Commissioners" onder

::jTlz;The °harity C~—— f°r «Ml^i and ales , die tezamen een college (board) vormen. Drie hunner

worden voor het leven benoemd („during good behaviour"), de

terwijl die van 1894 f57 en 58 Yint «l. j

kerken, k.pelle, ""

"aar in den tekst artikelen worden genoemd /ii„ hnt h; j i' , wet ]853> tenzij het tegendeel uitdrukkeli k is v

....... «4, ri* ^Tde^'di?""1.:

III Mmgmns als memorie van toelichting te beschouwen () ", Ultef,|1ZRt' ^^^redeinhe

Zie verder over de wet van 1855: Lords 16 Anril lsu* van 1860: Lords 27 Juli lSfin i April J8o5; over de wet

27 Juh 1800; over de wet van 1891: Lords 21 April 1891.

Sluiten