Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vergadering van de vertegenwoording van de parish (parish meeting) en ze voor een ieder ter inzage legt. ')

Zoo zijn dns de gegevens, die de Commissie ontvangt, omvangrijk genoeg. Of ze voldoende zijn om elke kwade trouw onmogelijk te maken? Zeker niet. De bestuurders geven op hoeveel zij uitgegeven hebben en waaraan, doch kwitanties behoeven niet te worden overgelegd en dat de gelden werkelijk zijn uitbetaald, blijkt dus niet. Wanneer in het reglement der stichting de verplichting tot het doen van rekening en verantwoording niet is opgelegd, is de kans van oneerlijkheden niet buitengesloten. Voor de „parochial eharities" ligt in de behandeling in de „parish meeting", in de ter visie legging en, ik zou zeggen vooral, in de toezending aan liet parishbestuur grooter waarborg. Is dat bestuur lakscli; is de ter visie legging evenzeer een bloote formaliteit als zij liet in vele gemeenten van ons vaderland ten aanzien der gemeentebegrooting is, en is de „parish meeting" eene vergadering als die der kiesvereeniging van Stellendijk, dan — ja dan is ook voor deze instellingen, gelijk voor alle andere, de grootste waarborg tegen oneerlijkheid gelegen in de vrees voor eene enquête, die elk bestuur steeds boven het hoofd hangt.

Hoeveel ontvangen moest worden, kan liet centrale gezag, dat de belegging der bezittingen kent, nagaan. Alleen voor collectes en andere toevallige baten bezit het die gegevens niet. Een en ander, op het papier zeer fraai, zal dus allicht in de praktijk zijn uitwerking vaak missen en zelfs aannemende, dat alle jaarlijksche opgaven door de ambtenaren van de Commissioners behoorlijk met vroegere bescheiden worden vergeleken, dan nog zal vaak het gevolg alleen dit zijn, dat een oneerlijk bestuurder telken jare

Do namen van allen, die ondersteund worden door een „dole eliaritv" (eene stichting, die slechts giften in geld verstrekt), worden jaarlijks bekend gemaakt op de wijze door de» „parish eouncil" te bepalen. Een nieuw bewijs van den afkeer van den Engelschcn wetgever voor deze soort van weldadigheid.

') Art. 44 der wet van 1855, dat art. 61 der wet van 1853 vervangt. Art. 44 is gewijzigd door art. 14 6 van den Local Government act 1894.

Sluiten