Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door liet invullen der tabellen op duidelijke wijze aan zijn oneerlijkheid herinnerd wordt en met een leugen een leugen bedekt.

Het nut van deze bepalingen ligt dan ook naar mijn meening vooral hierin, dat zij het onderzoek naar de financiën van eene instelling, waar dit door de commissie mocht worden verlangd, tot eene zeer eenvoudige zaak maken, die een inspector bij niet te groote charities in enkele uren kan volbrengen. Hoewel niet geloovende in het absoluut afdoende van de Engelsche wetgeving op dit punt, meen ik toch dat zij ons ver vooruit is. De weinige opgaven, waartoe alle instellingen door art. 10 onzer Armenwet worden verplicht, kunnen nooit tot eenige controle leiden. Zij worden dan ook slechts verlangd „ten behoeve van het verslag bij art. 195 (193) der Grondwet bedoeld." Niets is karakteristieker voor de angstvalligheid waarmede onze wetgever in 1854 de particuliere instellingen aangreep — laat mij zeggen: aanroerde — dan de verontschuldiging, die hij tegenover deze stichtingen noodig oordeelde daarvoor, dat hij opgaven durfde te vragen. Zij konden gerust zijn — werd verzekerd - controle is daarmee niet bedoeld, het zou alleen zijn voor het verslag!

Behalve door middel van de opgaven van het vermogen in 1856 en van de wijzigingen daarin, benevens telken jare van uitgaven, inkomsten, vorderingen en schulden, oefent de Commissie haar toezicht op de charities uit door het instellen van onderzoekingen, telkens wanneer haar dit geraden voorkomt.

De Commissie en elk harer leden, benevens ieder inspector, wits handelend op haar geza?, mag aflegging van een schriftelijke rekening of antwoord op te stellen vragen vorderen van allen die aan het bestuur van een charity deel hebben; van de ambtenaren onder het bestuur werkzaam; van allen, die eenige fondsen of documenten van of over de stichting onder hun berusting hebben en van allen, die op eenige wijze een ondersteuning van de charity genieten, of daaruit een inkomen trekken ').

') Art. 6 der wet van 1855.

Sluiten