Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dit standpunt staat de wetgever niet meer. Het decreet van 1793 is nooit geheel uitgevoerd en toen de verkoop der goederen niet veel opbracht en de liefdadigheid ten bate van den staat minder rijk bleek te vloeien dan zij het vroeger ten bate deiparticuliere instellingen had gedaan, werd de ingeslagen weg spoedig verlaten en werd ten aanzien van de reeds verbeurd verklaarde stichtingen, aan hen die deze begiftigd hadden, invloed op liet bestuur toegestaan ') en ten opzichte van de andere instellingen de verkoop der goederen gestaakt. Voorloopig mochten zij weder de inkomsten genieten, die zij tot dusver hadden gehad. -)

De redenen waarom de staat de particuliere armenzorg zoozeer belemmert, houden met deze zorg zelve eigenlijk weinig verband. Noch het beginsel der uitsluitende staatsarmenzorg, noch eeuig streven om de particuliere hulp te leiden in de door den staat gewenschte richting, liggen aan deze belemmeringen ten grondslag.

Ten aanzien van de Kerk: de scheiding van Kerk en staat; voor de stichtingen: de vrees voor opeenhooping van goederen in de doode hand en daarmede gepaard gaande benadeeling der erfgenamen van den schenker; ten opzichte van vereenigingen: het gevaar dat godsdienstige of politieke vereenigingen voor den staat kunnen opleveren — dat zijn ten aanzien van deze drie hoofdorganen der bizondere armenzorg de motieven, waarom de aanneming van giften, door deze lichamen of (ten aanzien der vereenigingen en stichtingen) de oprichting zelve, aan beperkingen werd onderworpen.

4 Febr. 1901, sur la tutelle administ.rative en matière de dons et logs, wordt gemaakt, doch dat door de wetenschap reeds lang was aangenomen — zie Batbie Traité théoriqne et pratique do droit public et administratif (2e ed. Paris 1885) deel V n". 1 en Dalloz i. v. „Etablissement public" n°. 1 en de daar aangehaalde litteratuur) behandelt hij alleen de eerste, d. w. ■/.. de publiekrechtelijke corporaties, staat, departement, gemeente en de afzonderlijk beheerde takken van openharen dienst. Op de veel vrijer gelaten particuliere, doch rechtspersoonlijkheid bezittende, corporaties, ziet zijn uiteenzetting niet.

') Mayek, bh. 484.

") Wetten van 9 fructidor au 111 en 2 brumaire au IV.

Sluiten