Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald, dat alle vereenigingen van personen zich vrij kunnen vormen zonder mededeeling hunnerzijds of goedkeuring- van hooger gezag (art. 2). Wil de vereeniging echter als rechtspersoon optreden, dan moeten haar titel en doel, de plaats waar zij gevestigd is en de namen, beroepen en woonplaatsen van de bestuurders aan de prefectuur of onder-prefectuur worden opgegeven (artt. 2 en 5). De vereeniging, die aldus aan de overheid is bekend gemaakt, kan in rechte optreden, verkrijgen onder bezwarenden titel en verder behalve subsidies van staat, departement en gemeente, beheeren: de contributies van haar leden of de sommen, waarmede deze contributies zijn afgekocht ')» het lokaal voor de administratie der vereeniging en het vergaderen van haar leden bestemd, alsmede de onroerende goederen, die strikt noodzakelijk zijn voor het door haar beoogde doel (art. 6).

De rechten aan deze vereenigingen toegekend zijn dus nog altijd van geringen omvang. Met name is het aannemen van giften of legaten, in welken vorm ook, haar verboden.

Wil eene vereeniging deze bevoegdheid erlangen, dan is eene eenvoudige mededeeling van haar bestaan niet voldoende. Evenals vóór de wet rechtens was, moet zij dan door de Regeering, den Raad van State gehoord, erkend zijn als te zijn van openbaar nut („reconnues d'utilité publique"). De aldus erkende vereenigingen kunnen alle handelingen verrichten, die niet door de statuten verboden zijn, behoudens de door andere wetsbepalingen geeischte autorisatie tot het aannemen van giften en legaten (art. 10 en 11).

De Kerk.

Over de rol van de Kerk, zoowel de Katholieke als de 1'rotestantsche of de Israëlitische, kan ik kort zijn. Wettelijk speelt de Kerk op het gebied der armenzorg . . . geen rol.

') Mits dio sommen niet liooger zijn dan 500 fr.; anders krijgt, de afkoop van contributie meer liet karakter van een schenking, en deze soort van vereenigingen kan slechts onder bezwarenden titel verkrijgen, (art. G).

Sluiten