Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Des anmönes", men voelt den strijd, die hier wel over moest ontstaan. „Anmönes'', zoo werd van den eenen kant betoogd, zijn <le giften der geloovigen, die tot de kosten van den eeredienst, bij willen dragen: dat blijkt ook hieruit, dat de wet van de „adminislration des anmönes" spreekt, het beheer dus van een inkomst der Kerk. Maar, aldus de tegenpartij, het woord „aumöne", aalmoes, duidt reeds aan, dat er hier van liefdadigheid, van armenverzorging sprake is.

De keus tussehen beide opvattingen schijnt inderdaad moeielijk. (ïrooten steun ondervond echter de eerste, zeggen wij: de wereldsclie, meening door het decreet van 30 December 1809, dat de aangelegenheden der „tabriques" nader kwam regelen. ') Art. 1 van dit nog altijd geldende decreet, dat ook in sommige streken van ons land nog tot 1876 gegolden heeft2) luidt: „Les fabriques dont 1 article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné 1 etablissement, sont chargées de veiller i\ 1'entretien et & la conservation des temples; d'adminittrer les aumónes et les biens, rentes et jiercejitions autorisêes par les lois et règlements, les sommes supplémentaires tournies par les communes et généralement etc." Hier is geen twijtel: de „aumónes'' zijn een inkomst der Kerk, evengoed als de „biens, rentes et perceptions". Een inkomst, die de „t'abrique" aan armenzorg besteden moet? 't Is mogelijk, maar een beroep op t begrip „aalmoes", dat een uitgaaf der „fabrique" zou moeten zijn, faalt hier dan toch. En onder de uitgaven wordt wel liet onderhoud der kerkgebouwen enz. doch juist niet de armenzorg genoemd.

Omtrent de uitlegging van dit decreet kan, dunkt mij, geen twijfel bestaan. Alleen: als eene authentieke uitlegging van het tussehen den Paus en de regeering gesloten concordaat kan het moeielijk gelden en in zijn advies, dat deze materie beheerscht, 3) beroept de Raad van State zich voor de uitlegging van art. 76 van

') Déeret impérial eonerrnant les fabriques.

) .Men /.ie Prot. Ofpenheim's Gemeenterecht, i 1)1/.. 425—427.

3) Advies van 13 Juli 1881, afgedrukt bij Tissiek, Dons et legs n". 235.

Sluiten