Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet concordaat dan ook niet op dit decreet, doch constateert alleen, — na betoogd te hebben, dat het gebruik van het woord „aumóne" niet tot een bevoegdheid tot armverzorging behoort te leiden — dat ook het decreet van 1809 dergelijke bevoegdheid niet verleent.

Zoowel bij (ie beide voornaamste Protestantsche kerkgenootschappen, n.1. de Eglise réformée en de Eglise de la Confession d'Augsbourg, als bij de Israëlitische gezindte treft men de kwestie in hoofdzaak in dezelfde vormen aan. Al moge — in het bizonder ten opzichte der Augsbnrgsche Confessie — de zaak niet altijd door de woorden van den wetgever duidelijk zijn uitgemaakt, zoo neemt de Raad van State toch steeds de onbevoegdheid van al deze genootschappen aan, op grond mede van het ontbreken eener bepaalde opdracht tot armenzorg, in verband met de beperkte roeping dezer lichamen.

Ten aanzien der Protestantsche kerken pleit hiervoor in liet bizonder nog, dat in de „Articles organiques des cnltes protestants", opgenomen in de wet van 18 germinal an X '), in art. 8 de bepalingen geldend voor de aan Katholieke Kerk toevertrouwde fondsen 2), op de Protestantsche gezindten toepasselijk worden verklaard. Deze zullen dus nooit meerdere rechten kunnen hebben dan de Katholieke Kerk bezit.

„Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, ü 1'administration des biens de 1'église et ;ï celle des deniers provenant des aumónes". Aldus heet liet in art. 20 der „articles organiques", dat voor de Eglise réformée nog altijd geldt. 3) Al is de redactie

') Do „articles organiques" zijn, voorzoover ze niet. strijden niet liet decreet van 20 Maart 1852 sur l'organisat.iou des eultes protestants, in art. 15 van dat decreet gehandhaafd. De Augsburgsehe Confessie, die haar aanhangers vooral in den Elzas telde en haren hoofdzetel in Straatsburg had, is na den oorlog van 1870—1S71 opnieuw georganiseerd bij de wet van 1 Aug. 1879, die de „articles organiques" en liet decreet van 1852, voorzoover niet strijdig met deze wet, handhaaft.

'*) Het artikel spreekt van „fondations", dat zijn minder stichtingen dan wel gelden, met een bepaald doel aan een instelling verstrekt.

3) Door liet. decreet van 1852, dat zich met. den werkkring der kerkgenootschappen niet bemoeit, is dit artikel onaangetast gelaten.

Sluiten