Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts dan wordt deze machtiging verleend, wanneer het doel waarmede die schenkingen worden gedaan, de last derhalve, die het kerkgenootschap daarvoor op zich neemt, binnen den kring van zijn bemoeiingen valt. Uit hetgeen boven gezegd is, moet dan ook niet worden afgeleid, dat nimmer een Kerk eenige bedeeling zal hebben verricht, doch waar de staat het verhinderen kan (en ik zou meenen, dat dit alleen bij de autorisatie van giften en legaten het geval is), daar belet hij het. De gegeven uiteenzetting kenschetst het standpunt van den staat ten opzichte deikerkelijke liefdadigheid. Of de feitelijke toestand eraan beantwoordt, of werkelijk nergens van wege de Kerk eenige liefdadigheid wordt uitgeoefend? Ik betwijfel het, maar voor een volstrekt antwoord ontbreken de gegevens.

Zooveel is zeker: als de kerkgenootschappen armenzorg uitoefenen, doen zij het uit eigen middelen, want giften met dit doel aannemen kunnen zij, volgens de jurisprudentie van den Raad van State, niet.

Een korte uiteenzetting van de Fransche wetgeving op de giften en legaten volge hier. I)e zaak is van gewicht, omdat groote schenkingen aan stichtingen in zekeren zin met een nieuwe stichting gelijk staan en hernieuwde beoordeeling noodzakelijk maken. Voor vereenigingen is toezicht op de bestemming, die aan giften van vreemden gegeven wordt, van meer belang dan op de besteding der contributies, waar men veel aan de controle der leden zeiven over kan laten. Eindelijk is de beperking ten opzichte der giften en legaten een der machtigste middelen in de hand der Hegeering om op de particuliere liefdadigheid invloed uit te oefenen.

De eisch van voorafgaande vergunning voor de aanvaarding van giften en legaten is vervat in art. 910 Code Civil: „Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique,

vereenigingen van 1 Juli 1'JOl en de wet van 4 lebr. 1901 „sur la tutelle administrative en matière de dons et logs" in liet recht betreffende dit onderwerp belangrijke wijzigingen hebben aangebracht.

Sluiten