Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke zorgen bevrijd. De afschaffing der .tours" bracht groote vermindering in het aantal armlastige kinderen.

hen tweede middel was, de kinderen ver van het gesticht uit te besteden. De ouders waren daardoor vrijwel in de onmogelijkheid het oog op hun kind te houden. Wie dus zijn kind aan het „hospice overgaf, wist zeker, dat hij het nooit meer zou kunnen terugvinden. De moeielijkheid van gestichtstoezicht op ver weg uitbestede kinderen schijnt dit middel spoedig in onbruik te hebben doen geraken.

Krachtiger middel om den toevloed van kinderen naar de gestichten tegen te gaan, is het verleenen van zoogenaamden „secours temporaire", onderstand aan de moeder gedurende de eerste maanden na de bevalling, mits zij zichzelf met de verzorging van het kind belast. Van het algemeen worden van deze soort van hulp schijnt werkelijk een groote vermindering van het aantal verpleegde kinderen het gevolg te zijn geweest. Ook is er voor den vader een reden in gelegen om het kind door een opvolgend huwelijk te wettigen. Reeds omstreeks 1865 schijnen alle departementen een bedrag voor „tijdelijke hulp" uit te trekken, waarover dan gewoonlijk de prefekt beschikt ■).

Stellig is deze instelling geschikt om de kindersterfte tegen te gaan; ook kindermoord zal achterwege blijven daar waar niet de viees voor schande, doch de geldelijke zorgen er toe geleid zouden hebben. Toch kan ik er geen onverdeelde bewondering voor hebben. Deze onderstand moet noodwendig tot de gedachte leiden, dat staatsopvoeding de regel is, eigen verzorging de uitzondering die extra beloond moet worden. Dit kweekt zorgeloosheid, doet steunen op den Staat en zal stellig ook op het aantal onwettige geboorten niet zonder invloed zijn.

Terwijl in de meeste departementen de onderstand tot de ongehuwde moeder wordt beperkt, strekken sommige die ook tot de

') Deze schets van do ontwikkeling der Fransclie wetgeving is grootendeels aan von Reitzenstein oiitleeud, t. a. p. blz. 50—7'.t.

Sluiten