Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijgestaan door eene departementale commissie. De jaarlijksche rapporten dier commissies worden verzameld door een centraal comité, dat daarover aan den minister verslag uitbrengt. In die deelen van een departement, waar dit wenschelijk is, wordt een plaatselijke commissie ingesteld, waarin ook t wee „mères de familie'' zitting moeten hebben. Eindelijk kunnen in de departementen, waar dit wenschelijk is, een of meer geneeskundigen met het medisch toezicht op de uitbestede kinderen worden belast ').

c. Bedelaars. 2)

De nadeelen van het facultatieve stelsel van armenzorg in Frankrijk komen vooral aan het licht als men de bestrijding der bedelarij beschouwt.

Het is oninenschelijk hein te straffen, die bedelt omdat hij of de leden van zijn gezin anders van honger omkomen. Dus kan men bedelarij alleen strafbaar stellen, wanneer aan ieder op andere wijze redding geboden wordt, hetzij dan in den vorm van bedeeling, hetzij door opneming in een gesticht.

Dit erkende de Fransche wetgever toen hij — het was tijdens het eerste Keizerrijk — maatregelen trof ter beteugeling van de bedelarij.

Al was er ook op het papier in elke gemeente een bureau de bienfaisance, de praktijk was niet zoo. Zelfs waar het bestond, had het beperkte middelen en kon het dus nooit een waarborg geven, dat werkelijke nood te allen tijde gelenigd zou worden.

Toen dus in art. '274 Code Pénal de bedelarij ook zonder verzwarende omstandigheden strafbaar werd gesteld, geschiedde dit

') Een decreet van 27 Febr. 1877 lioudt, omtrent de gelieele organisatie nadere voorschriften in.

5) Zie over de vroegere wetgeving op de bedelarij in Frankrijk Béquet in liet door hem begonnen, door Lafkrrière voortgezette Répertoire dn droit administratie, i.v. Assistauce publique, 1)1/,. 428 en liet praeadvies van Mr. A. A. ok Pixto voor de Juristen-Vereeniging in 1894 (hlz. 'i der Praeadvie/.en).

18

Sluiten