Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Het raadslid, wiens bloedverwant in den eersten of tweeden graad tot burgemeester wordt benoemd, verliest van rechtswege het lidmaatschap van den gemeenteraad.

VII.

De huurder van een woonhuis is niet tot bewoning ervan verplicht.

VIII.

Onder „rechtverkrijgenden" in art. 1354 zijn ook de rechtverkrijgenden onder bizonderen titel begrepen.

Desniettemin is de eigenaar eener zaak door dit artikel niet gehouden de verplichtingen na te komen, die een vorige eigenaar ten aanzien dezer zaak op zich had genomen.

IX.

In plaats van de woorden ,zoowel voorziene als onvoorziene" in art. 1632 B. W. moet men lezen: „zoowel gewone als buitengewone".

X.

Art. 1418 lid 2 B. W. verplicht den schuldeischer zich de kwijting zijner inschuld te laten welgevallen door iederen derde, die niet verlangt gesubrogeerd te worden in des schuldeischers rechten.

Sluiten