Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

De voogdij bedoeld in art. 421 B. W. vervalt niet, indien de instelling, waartoe liet daar genoemd gesticht behoort, haar rechtspersoonlijkheid verliest.

XII.

De houders van openbare inzamelingen zijn lasthebbers.

XIII.

De gerechtelijke eed behoort te vervallen.

XIV.

De verklaring van Burgemeester en Wethouders, dat door hen aan een bepaalden persoon geen vergunning krachtens de Drankwet is verleend, is een authentieke akte.

XV.

Het beding in een levensverzekeringspolis, waarbij de verzekeraar zich verbindt ook in het geval van zelfmoord van dengene, wiens leven verzekerd is, de verzekerde som uit te betalen, maakt de overeenkomst niet nietig.

XVI.

De curator in een faillissement is bevoegd de actie tot inkorting in te stellen, wanneer het wettelijk erfdeel van den gefailleerde is verkort.

Sluiten