Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Inleiding.

Nu m de laatste jaren de gevallen van sprongsgewijze variatie sterk de aandacht trekken en onze kennis van de ermede samenhangende verschijnselen belangrijk vermeerderd is, scheen het niet van belang ontbloot, uit de litteratuur een overzicht bijeen te zoeken van de sprongvariaties, wier vegetatief optreden waargenomen is, en te trachten, deze aan te sluiten bij de beter en uitvoeriger bestudeerde voorbeelden, waarbij sprongvariaties in zaaisels optraden. De waarnemingen van knopvariaties zijn vooral in de tuinbouwlitteratuur, en dan meestal kort, beschreven; uit de oudere heeft Darwin reeds een groot aantal bijeengebracht en critisch besproken. ')

§ i. Fluctueerende variabiliteit.

Het is wenschelijk, eerst eenige bladzijden te wijden aan een korte bespreking van de variabiliteit in het algemeen om daarbij zooveel mogelijk ons stand-

VolYcZtV^H °f;fnimalS aDd PlantS Und" Domestication, .ion t fi T 1' litteratuur noem ik Carrière, Produc¬

ten et fixation des vane.es (Paris .865), waarin een groot aantal knopvaria-

trevall "Tl' 20nder ldi"6 van de litteratr.ur, waaraan de

gevallen ontleend zijn.

Sluiten