Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

variabiliteit onderscheid gemaakt worden; gevallen, waarin de bloemkleur sprongsgewijs veranderde door bastaardsplitsing, heb ik reeds opgenoemd; ook een enkel van Mendelsplitsing. Slechts zelden kan uit de beschrijvingen iets over den aard der variatie afgeleid worden; ik wil dus de voorbeelden, die ik bespreken zal, indeelen niet daarnaar, maar naar de organen, waarin de kleurstof voorkomt; alleen de gevallen, die verscheidenheden met gestreepte vruchten, bloemen of stengels en bladen betreffen, in één groep vereenigen.

§ 2. Het kleurkenmerk der bladen.

De roode hazelaar vertoont niet zelden knopvariaties, waarin het kleurkenmerk verdwenen is. Ik heb zelf eens zulk een geval waargenomen; een zaailing bestond uit een groenen en een roodbladigen tak, aan den wortelhals samenhangend; de groene tak vertoonde een krachtiger groei dan de roode en was bezig, deze te verdringen. Van een achttal gevallen, die ik in de litteratuur vermeld vond, wil ik slechts één hier noemen: aan een roodbladigen struik ontwikkelde zich een tak, die om 't andere afwisselend roode en groene bladen droeg; blijkbaar was dit dus een sectoriale variatie.») Ten slotte wil ik nog op een onzeker geval wijzen: een roodbladige hazelaar werd bij den grond afgesneden; op den stronk ontwikkelden zich nu groene takken ;2) daar de vermenigvuldiging

i) Rev. Hortic. 1877 p. 384.

') Rev Hortic. 1872 p. 125.

Sluiten