Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillen doordat de bladschijf geplooid is, oneffenheden vertoont, opgerold is, of tot een bekertje uitgehold. Hier is de mogelijkheid, dat parasieten de oorzaak zijn, groot: tal van plantenziekten hebben locale hypertrophieën van het bladweefsel tengevolge, zoodat op crispa-vormen gelijkende bladen ontstaan; insectenlarven rollen dikwijls de bladen op, terwijl annularisverscheidenheden dit als een constant kenmerk vertoonen.

Wanneer bij vegetatieve vermenigvuldiging het kenmerk constant blijft, is de mogelijkheid van een parisitaire oorzaak zoo niet geheel uitgesloten, dan toch weinig waarschijnlijk: een voorbeeld levert Salixbabylonica var. annularis, met schroefvormig opgerolde bladen. Hier komen niet zelden atavistische takken met vlakke bladen voor '); een geval van het omgekeerde, waarin aan een struik met vlakke bladen op een tak alle bladen 't annularis-kenmerk vertoonden, is ook bekend2)

Wanneer op talrijke bij elkaar staande planten van eenzelfde soort alle plotseling kroezige bladen gaan ontwikkelen, is de waarschijnlijkheid groot, dat wij met een parasitaire afwijking te doen hebben. Een voorbeeld daarvan is een geval, van Idesia polycarpa beschreven 3); eenige struiken dezer soort, in den Jardin des Plantes te Parijs gekweekt, gingen te gelijkertijd takken met kroezige bladen dragen.

') Hofmeister, Allgem. Morphol. (1868) p. 560; Penzig, Tflanz. Terat. II p. 316; een afzonderlijk geval bij Darwin, Var. An. a. PI., I p. 409. s) Carrière, Prod. et fix. p. 54.

') Rev. Hort. 1878 p. 253.

Sluiten