Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Zal het psychologisch experiment voor de bestudeering der psycho-pathologie zijn wat zij is geweest en nog is, voor de psychologie van den normalen mensch, dan is het echter noodzakelijk, dat eerst voor den laatsten niet alleen de algemeene wetten, maar ook de bijzondere psychische eigenschappen de zoogenaamde „Individual-psychologie" moet vastgesteld zijn. Kenmerkend voor de experimenteele psychologie is, dat zij juist omgekeerd te werk gaat als de oude psychologie, meer bekend onder den naam van speculatieve psychologie. De eerste gaat uit van elementaire psychische processen, terwijl de laatste van de meer samengestelde tot de meer eenvoudige psychische functies tracht af te dalen.

Dat de experimenteele psychologie als zoodanig niet een ondergeschikte plaats inneemt, maar zelfs hier en daar haar oudere concurrente heeft overvleugeld, is voor den medicus een verblijdend teeken. Twee redenen kunnen daarvoor genoemd worden, waarvan de eene meer van algemeen wetenschappelijk belang is, omdat ze aan metaphysische bespiegelingen der oude psychologie een einde maakt, en 't experiment daarvoor in de plaats stelt; de andere daarenboven het menschdom tot heil kan zijn, daar toch de medici 't meest met de psychische afwijkingen in aanraking komen en de resultaten verkregen bij normalen, ten gunste van hun patiënten kunnen aanwenden.

Het recht, waarop de experimenteele psychologie steunt om zich bij 't bestudeeren der psycho-pathologie een plaats te verzekeren, is nog weinig betwist; — hier en daar heeft men

Sluiten