Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. Litteratuuroverzicht.

a. Normale menschen onder normale condities.

De astronomen door Bessel en Maskelyne opmerkzaam gemaakt op 't tijdverschil in waarneming van éénzelfde verschijnsel door verschillende personen — persönliche Gleichung hebben zich geruimen tijd met dit vraagstuk bezig gehouden.

Al was 't doel, dat beiden, astronomen en physiologen beoogden, zeer uiteenloopend, beiden willen ze het zelfde n. 1. het bepalen van den tijd, die verloopt tusschen het verschijnen van een object en de eerste motorische reactie na de waarneming er van. De eerste om het juiste tijdstip te bepalen, dat een ster een gegeven plaats passeert, de laatste om een hechte grondslag te hebben, waarop later meer gecompliceerde processen konden opgebouwd worden.

A. Hirsch, directeur der sterrenwacht in Neurenberg, de onvermoeide onderzoeker, kan als de grondlegger van dit speciale gebied der elementaire experimenteele psychologie beschouwd worden. Van meening zijnde, dat ieder -nauwkeurig experimentatorzijn persoonlijke correctie — de tijd die verloopt tusschen het verschijnen van een object en de waarneming — moest kennen, ontzag hij moeite noch tijd om die te bepalen. Hiervoor ging hij na, den tijd, die verloopt tusschen het ontstaan van een prikkel, of liever de inwerking daarvan op een der zintuigen, en de beweging van de hand, die op het oogenblik, dat de indruk waargenomen werd, moest uitgevoerd worden. Dit tijdverschil werd 'teerst door hem den physiologischen tijd genoemd.

Sluiten