Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het meten waren in een galvanischen at room de Hipp'sehe chronoskop, een valapparaat en de onderbrekingssleutel opgenomen. De chronoskop gat' den tijd aan, het valapparaat 't geruisch en de onderbreker deed het uurwerk weer stilstaan.

Gedurende het onderzoek was het valapparaat zoo geplaatst, rlat het niet door den reagent kon gezien worden.

Hij kreeg de volgende resultaten:

Reagent. Physiol. t\jd. Proeven.

Hirsch 0,1490 81

Mayer 0,1584 32

Guillaume .... 0,1620 41

Garnier 0,2015 22

Desor 0,2432 23

Hipp 0,2433 11

Donders. j)

Waren het de astronomen en physiologen die reeds geruimen tijd de physiologische tijden bepaalden, de eersten om de ,,persönliche Gleichung", de anderen om het geleidingsvermogen in de zenuwen te bestudeeren, een genie als Donders wist ook verder te gaan. Nieuwe psychische processen werden toegevoegd om zoo den tijd, dien ze gebruikten om tot stand te komen, door substitutie te leeren kennen. Zoo zien we ook hem op het gebied der experimenteele psychologie een eereplaats innemen. En 't is aan ons, om hem ook op deze plaats een eeresaiuut te brengen. De Jaager, zijn leerling, publiceerde reeds in 1868 zijne uitgebreide onderzoekingen over dit onderwerp. Voor de bepaling van den physiologischen tijd voor geluidsindrukken maakten zij gebruik van den verbeterden phonautograaf. Als prikkel diende een bepaalde woordklank, terwijl de reageerende persoon 2) zich eveneens daarvan bediende. Een onderscheid werd gemaakt of de klank, waarop gereageerd moest worden, van tevoren bekend, of geheel onbekend was.

1) De Jaager. Dissertatie, Utrecht.

-) Reagent.

Sluiten