Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijne onderzoekingen over den invloed van hooge en lage tonen op den acustischen reactietijd.

Een snaar waarop hij naar willekeur een C' (33 trillingen) C" (264) C"' (1056) en C" (2112) kon aanstrijken, deed den prikkel ontstaan, terwijl een hamerslag eveneens als zoodanig dienst deed.

Reagent C' C' ff" ff" hamer

G. M.... 165 145 139 131 109

Y.Pr... 155 138 125 121 117

Ab. B... 147 i 139 i 120 108 | 109

Gereageerd werd in den zin van de sensorische reactie. Proeven om de musculaire tijden te bepalen mislukten; meestal waren de gevonden getallen grooter of gelijk.

Door Stumpf opmerkzaam gemaakt, dat bij deze proeven niet alleen de intensiteit maar ook de qualiteit van den toon van invloed kan zijn geweest, werden de proeven zoo ingericht, dat in plaats van een snaar, verschillende stukjes staal werden genomen, die bij aanslaan respectievelijk de bovenstaande tonen gaven. Door sterk en zwak te slaan veranderde alleen de qualiteit van den toon, maar de intensiteit bleef dezelfde. Het gemiddelde uit eenige serie's geeft de onderstaande tabel:

I C R j C' I R ff R ff" R C"" R j C"" R Sterk 1S3[ GM 121 Mb 125 GM 110 Mb 120 GMj 107 Mb Zwak 138 GM 123, Mb 125 GM 112 Mb 118 GM 107 Mb

Geruisch A Geruisch R 124 GM 119 1 Mb 117 GM 117 | Mb

Yoor geruisch had hier in tegenstelling met de vorige tabel geen hamerslag, maar een knal als prikkel gediend.

Uit zijne proeven bleek: dat de intensiteit bijna geen invloed op de reactie uitoefende, dat het niet juist was, dat de tijd met klimmende intensiteit afneemt, althans niet voor een groot gedeelte van de toonschaal, en dat de lange tijden, die gevonden werden

Sluiten