Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wanneer hij het maximum bereikt heeft. Ook in dit geval zien we een verlenging optreden tengevolge van den schrik. Dit laatste komt alleen voor bij sensor, reactie; bij de motor, reactie komt het schrikken eerst tot stand na het uitvoeren van de beweging.

Van zeer veel gewicht bij 't nemen van proeven, waardoor de grootste fouten vermeden worden, is acht te slaan op den graad van spanning der opmerkzaamheid van den reagent. Zoo zagen ze bij een prikkel van zeer groote intensiteit reeds in 't gunstigste geval, dat de aandacht geheel in werking was, en invloed uitoefent; des te grooter is de invloed wanneer de prikkel niet verwacht wordt. Daarom is 't aan te bevelen voor iederen prikkel een voorsignaal af te zenden (ll/2 sec.) en de proeven regelmatig te laten uitvoeren. Tot dit laatste soort van proeven kan men ook de „Durchgangsbeobachtungen" der astronomen rekenen. Hier is 't voorsignaal niet door een tusschenpauze van den prikkel afgescheiden, maar gaan ze langzaam in elkander over. De voordeelen hieraan verbonden zijn duidelijk te zien in den eigenaardigen vorm der curven, die duidelyk, zelfs ook bij zulke menschen, die bij de andere methode steeds musculair reageeren, den sensorischen en motorischen top vertoonen.

In tegenstelling met den invloed, uitgeoefend door het voorafzenden van een voorsignaal op het tot stand komen van de reactie, oefent de afleiding der opmerkzaamheid een verlangzaamde werking op het tot stand komen van de reactie uit. Deze verlenging bereikt men : 1° door sterke en zwakke prikkels onregelmatig elkander te laten afwisselen; 2° tusschen een serie sterke prikkels plotseling een zwakke te voegen; 3° de pauze tusschen twee proeven plotseling zeer klein te maken en 4° door andere prikkels te laten inwerken. Deze kunnen dan nog van dezelfde qualiteit zyn — b.v. geluid door geluid waardoor de reactietijd 0.045 sec. langer wordt, of van verschillende qualiteit: licht door geluid, waarbij de verlenging 0.078 sec. bedraagt.

Sluiten