Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Invloed van eenige medicamenten op den duur van den acustischen reactietijd bij normale menschen.

KRAErELiNx) heeft zich ongetwijfeld verdienstelijk gemaakt, door na te gaan, welken invloed eenige medicamenten op den duur van den reactietijd hadden. Hij meende hierin een punt van uitgang te zien, om later de psychische verschijnselen die zich bij krankzinnigen voordoen, te bestudeeren. In zijn boek x) bespreekt hij uitvoerig de enkele proeven, die hieromtrent gedaan waren en onderwerpt tegelijk de zijne aan eene scherpe critiek, omdat deels de in- en uitwendige oorzaken, die op de reactie van invloed zijn, nog niet bekend waren, deels de methode van onderzoek te wenschen overliet.

Proeven met alkohol.

Na het gebruik van een bepaalde hoeveelheid alkohol (30 gr.), worden met een tusschentijd van hoogstens 2 a 3 minuten, serie's van 20—40 reacties uitgevoerd. Hieruit werd het arithmet. gemiddelde bepaald, nadat alleen die waarden vernietigd waren, welke door den reagent direct na de uitvoering fout werden genoemd, of waarvan bleek dat de techniek gehaperd had.

Uit zijn tabel, waarin nauwkeurig is aangegeven de datum, • de dosis, en verdere bijzonderheden, zien we bijna overal eerst een duidelijk kleiner worden der tijden optreden; daarna treedt een verlenging op.

Regelmatig begint dit afnemen reeds 5 min. na het gebruik. Eén persoor reageerde vaak te vroeg, zoodat we bij hem niet minder dan 10 % foute reacties zien optreden, terwijl in normalen toestand slechts 4 % voorkomt. Het maximum der verkorting ligt ± 20 min. na het gebruik en bedraagt van 5 tot 40 a", waarna met uitzondering van 2 personen overal een verlenging te constateeren valt. Werd de dosis alkohol

b E. Kraepelin, Ueber die Beeinflussung einfacher. psychïscher Vorgange durch einige Arzneimittel, 1892.

Sluiten