Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 kleinste en berekenen die afzonderlijk — il gruppo minima —, terwijl de overige 40 te zamen worden berekend - il gruppo massimo —. Van deze twee groepen wordt het arithm. gemiddelde berekend. Zij bepalen den graad van opmerkzaamheid door 't verschil van deze arithmetr. gemiddelden te nemen.

Ze hechten een groote waarde aan, il gruppo minimo. Ze meenen, dat het gemiddelde hieruit, den eigenlijken reactietijd weergeeft en beweren dat het gemiddelde van de 50 getallen tot op zekere hoogte kan beschouwd worden, als een coëfficiënt, die voor een bepaald persoon als een constante kan beschouwd worden, waarmede de opmerkzaamheid schommelt. Zij noemen het gemiddelde uit de minimale groep „het ideale getal".

Uitsluitend werden paranoiici onderzocht, 6 vrouwen en 8 mannen. Allen zijn genezen en waren van verschillenden ouderdom en ontwikkeling. De leeftijd wisselde tusschen 22 en 56 jaar.

Het gemiddelde voor il gruppo minima was van 69 —124 n „ „ variatie,, „ „ „ „ 3-12(7

» n voor „ „ massima „ „ 110-190 s» „ variatie „ „ „ „ „ 9 - 28 <r

Het totale gemiddelde 94 —157 c-

Numero minima 62 —110 n

„ massima 180-3481

Differenza 98-256?

Zij komen dan tot de volgende conclusies:

I. Hallucinanten kunnen tengevolge van de abnormale prikkelbaarheid van hun apperceptiecentrum nog sneller reageeren dan normale individuen, indien hunne opmerkzaamheid op geschikte manier op een bepaalden prikkel gericht wordt en storende oorzaken ontbreken.

II. Deze versnelling van den reactietijd, welke, omdat bovengenoemde gunstige omstandigheden niet altijd kunnen aanwezig zijn, zich slechts nu en dan voordoet, berust waarschijnlijk op die phase van de activiteit van het bewustzijn, waarin deze gericht is op de elementaire gewaarwording.

Sluiten