Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treeren van de opmerkzaamheid uitoefenen. Later zullen we zien, dat deze constante monotone prikkel met den prikkel waarop de opmerkzaamheid gevestigd moet worden, tot hetzelfde sensor, gebied behoort. Voordat we uiteenzetten, op welke wijze we het onderzoek, dat ons 't bovenstaande leerde, hebben ingericht, meenen we eerst een overzicht van de door ons gebruikte instrumenten en hun plaats te moeten geven.

Plaats der instrumenten.

Naar gelang we bij onze proeven gebruik maakten van een of twee kamers, was de opstelling der instrumenten, en de plaats die de personen innamen, verschillend. We doen dan ook het best dit afzonderlijk te bespreken.

a■ Experiment in een kamer.

Al de instrumenten, de chronoskop, de contröleharaer, de rheostaat-, de voltmeter, de reactiesleutels en de commutator waren in een galvanischen stroom opgenomen. Deze stroom werd geleverd, of kon geleverd worden, door verschillende elementen, zonder dat het ten nadeele der nauwkeurigheid was. Het gunstigst en gemakkelijkst voor ons was, dat we elementen hadden, die een stroom leverden, die zooveel mogelijk constant bleef. Ze werden telkens door een mechanicus gecontroleerd en alle 6 weken van nieuwe vloeistof voorzien, daarenboven waren ze zoo geplaatst, dat mechanische invloeden niet konden inwerken. Praktisch onbruikbaar zijn alleen die, waarbij de stroomsterkte plotseling verandert.

De chronoskop was geplaatst op een tafel, die steeds op de zelfde plaats bleef staan. Daarvoor zat een mechanicus, die met de inrichting van het instrument en het gebruik daarvan vertrouwd was. Links van den chronoskop was een commutator bevestigd. Hier kwam de stroom binnen en begaf zich door den benedensten electro-magneet. Van hier ging hij naar den contrölehamer, die rechts van den chronoskop op tafel was geplaatst. Zoodoende was de mechanicus in staat, zoowel

Sluiten