Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Halle gaf ons de gelegenheid bijna op elk willekeurig tijdstip van den dag de proeven voort te zetten. Hier stelde Prof. Ziehen ons bereidwillig een tweede kamer beschikbaar, zoodat we konden beschikken over twee kamers door een groote collegezaal van elkander gescheiden, waar alle indrukken van buiten verre verwijderd bleven.

De tijdmeter.

Bepaalden wij het onderzoek alleen tot normale personen, en niet zoo als onze bedoeling was, voornamelijk tot krankzinnigen, zelfs dan had het zijn voordeelen, de fout, die gedurende 't experiment ontstaat, door een niet opgemerkte stoornis, te elimineeren. Daarom namen we liefst zooveel mogelijk proeven; we voorkwamen zoodoende, dat de waarde waarop die stoornis had ingewerkt, het resultaat zou beheerschen. Stellen wij dat voorop, dan sprak het van zelf dat het tijdmetend instrument niet te veel tijd in beslag mocht nemen voor de bediening. Doch nog andere factoren waren niet minder van beteekenis.

lu. Moesten tijden van t u sec. (16) kunnen worden bepaald;

2°. moest de gang altijd gelijkmatig en te controleeren zijn;

3°. de bediening niet te hooge eischen stellen; en

4°. weinig tyd gebruiken;

5°. de tijden gemakkelijk kunnen afgelezen worden;

6°. moest het toestel gemakkelijk verplaatsbaar zijn; en

7°. gelegenheid geven, de proeven snel op elkaar te kunnen laten volgen. En ten slotte de beweging langs electrischen weg overgebracht worden.

Uit deze voorwaarden, die we verplicht waren te stellen, volgt, dat de keuze van instrument een zaak van groote beteekenis was. Door de onderzoekers der laatste tijden zijn verschillende gebezigd. Bovenaan staan de Chronoskopen van Hipp, d'ARsoNVAL en Munsterberg, dan volgt de Chronograph van Wundt in 't Kymographion.

't Kymographion met den chronoskop volgens Kagenaar gaf behalve te groote tijden nog andere bezwaren, waarvan wel

Sluiten