Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt, doordat de stemvork verschillende tonen deed hooren. De stand van den stemvork kon nu door middel van twee schroeven veranderd worden. De stemvork zelf is door middel van vier schroeven vast op een metalen stuk gevestigd. Dit stuk kan men nu om een horizontalen as draaien, daardoor kan men het eind van den staaf dichterbij of verder van het rad afbrengen. Proefondervindelijk is nu die stand de juiste, wanneer de tanden van het kroonrad bij manueele ronddraaiing juist het eind van den stemvork kunnen passeeren. We zien alzoo ook weer hier in den toon van den stemvork een aanwijzing 0111 op onze hoede te zijn, wat de waarde van het instrument zeer ten goede komt. Hebben we alzoo de trillende staaf leeren kennen als 't apparaat, waarvan wij geheel afhankelijk waren, en waaraan steeds de grootste zorg besteed werd, toch gebeurde het van tijd tot tijd, dat een der schroefjes los raakte, wat niet te verwonderen is, als men nagaat, dat er dagen waren, waarop minstens S uur achtereen geëxperimenteerd werd. Hoeveel hoofdbrekens dat ook in den aanvang gekost heeft, des te aangenamer was het succes bij latere onderzoekingen.

.Met al deze omstandigheden moet rekening gehouden worden wil men niet in een chaos van fouten verward raken. Maar zelfs dan moet men zich niet voorstellen, dat de getallen op deze wijze, afgezien van nog later te bespreken invloeden, absolute waarde vertegenwoordigen. Daarvoor is noodig, dat de chronoskopische eenheid vergeleken wordt met zijn werkelijke waarde. Om dit te kunnen doen, maakten we gebruik van den

Controlekamer.

De contrölehamer stond naast den chronoskop op tafel en was met houten klemmen daarop zoo bevestigd, dat het niet mogelijk was hem te verschuiven. De tafel bleef steeds op de zelfde plaats staan. Dit was van 't grootste belang; het was daarbij niet noodzakelijk dat de contrölehamer horizontaal was geplaatst, als zijn stand, nadat de valtijd bepaald was, maar niet meer veranderde.

Sluiten