Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We moeten hierbij achtereenvolgens acht slaan op en rekening houden:

I. Met den afstand van de geleidingsuiteinden in het eerste contact en eveneens met den tijd, dat de hamer nog valt, en dus de schrijfstift nog aanteekent, als eenmaal de stroom geopend is.

We hebben reeds gezien, op welke wijze, dit laatste ons behulpzaam is bij 't aflezen, terwijl wij de eerste fout, door de afstanden zoo klein mogelijk te maken, en de verkregen resultaten van een reeks proeven onderling te vergelijken, nauwkeurig kunnen berekenen. Uit deze berekening bleek, dat de fout, op deze wijze gemaakt, zonder eenigen invloed op 't resultaat was.

II. Het was vooral door 't experiment van Kulpe, dat men er toe kwam de kleine contrölehamer, om zijne te kleine tijden, af te keuren. Waar men groote tijden bepaalt, moet met deze onderzoekingen rekening gehouden worden. Op ons, die ons meestal uitsluitend bepaalden tot den reactietijd, is dit niet van toepassing, omdat in de eerste plaats met kleine tijden gewerkt werd; en waar wij bij krankzinnigen al lange tijden verkregen, is een zoo geringe fout als met den kleinen contrölehamer gemaakt wordt van geene beteekenis. Zooals wij reeds elders mededeelden, meenen wij uit kleine verschillen geen recht te hebben op conclusies.

III. Onder den valtijd van den contrölehamer verstaan we den tijd, dat de stroom gesloten is geweest. Deze is dus afhankelijk van den stand der twee contacten. Daar ?t echter mogelijk is, dat deze afstand op de een of andere wijze veranderd is, is het van belang te weten zoodra deze is gewijzigd. Daarom was het steeds gewoonte minstens eenmaal per dag, soms meermalen, als we dachten dat etreden voor was, den valtijd te bepalen.

IV. Niet alleen werd dagelijks de valtijd bepaald, maar ook meermalen daags moest deze vergeleken worden met den duur van de chronoskopische eenheid. Zou men zich beperken tot

Sluiten