Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de schroeven en klemmen mochten nagezien worden, wanneer 't experiment plus controle was geeindigd. 't Kon toch voorkomen dat de weerstand in de keten, door het drauien van een schroefje veranderde.

Prof. Ziehen heeft nog eene andere methode aangegeven om met behulp van den chronograph de chronoskopische eenheid te bepalen zonder daarbij van een contrölehamer gebruik te maken. Deze methode berust hierop dat de schrijfstift en chronoskop met de bijbehoorende instrumenten afzonderlijk in een keten zijn opgenomen, waardoor gedurende éénzelfde tijd een stroom gaat. In dit geval zal de tijd, gedurende welke de schrijfstift van den chronograph uitgeweken is, gelijk zijn aan het aantal chronoskopische eenheden. De bekende mechanicus Kagenaar vervaardigde daarvoor een dubbelen onderbrekingssleutel, waarmede men in staat is twee stroomen op 't zelfde oogenblik te openen en te sluiten.

De stroom en elementen.

Hebben wij reeds gewezen op de belangrijke plaats, die de galvanische stroom bij ons onderzoek inneemt en zijn invloed op het resultaat van onze proeven, gelukkig waren wij in staat aan te toonen dat deze invloed op meer dan eene manier kon geneutraliseerd worden.

Evenzoo was het gesteld met de elementen; we hadden de beschikking over eene reeks elementen, van verschillende soorten, zonder dat we daarmede rekening hielden. Door onze voortdurende controle waren we in staat geheel onafhankelijk van den stroom te kunnen werken. In valhamer en voltmeter hadden we steeds de noodige controle.

Toch werden deze met de meeste zorg gekozen en onderhouden. Ze waren zoo gegroepeerd dat we, zoo noodig over verschillende stroomen konden beschikken.

De chronograph werd op de door "Wundt aangegeven wijze door meidinger-elementen van stroom voorzien, terwijl we voor den Hipp'schen chronoskop van de gewone Leclanché's

Sluiten