Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invloed van de vermaning.

Om na te gaan welken invloed de intensiteit van de vermaning op den reactietijd uitoefende, hebben we nu en dan de vermaning met meer klem uitgesproken.

Het bleek hieruit dat de intensiteit alleen dan invloed uitoefende, wanneer deze plotseling zeer zwak of zeer sterk was. Gering verschil van opeenvolgende vermaningen hadden geen invloed. Zoowel een plotseling sterke vermaning als een zwakke werkte ongunstig op den duur der reactie in. We vonden hierbij, wat reeds Wcndt had voorgegeven, dat de tijden steeds verlengen. Wat de verklaring hiervoor betreft vinden we die door Wundt gegeven zeer plausibel. Is de intensiteit groot, dan werkt de schrik remmend; is de intensiteit gering, dan blijft men in twijfel of de vermaning al of niet geëindigd is.

Deze invloed werd minder duidelijker wanneer gedurende een reeks proeven de intensiteit der vermaning zeer sterk of zeer zwak was, toch werd zij steeds in een bepaalde richting waargenomen.

Een met klem uitgesproken vermaning verminderde slechts in geringe mate de waarden, terwijl in het tegenovergesteld geval als de intensiteit de drempelwaarden naderde, de tijden zeer veel verlengd konden zijn.

Verder is 't niet onverschillig door wien de vermaning wordt uitgesproken. Zoo zien we de tijden plotseling verlengen, wanneer een andere persoon deze overneemt. Uit de tabellen blijkt, dat die verlenging in enkele gevallen meer dan 100 <r bedroeg.

Deze invloed is toch slechts van voorbij gaanden aard, want reeds spoedig zien we de waarden weer normaal worden.

De oorzaken, die invloed op den duur der reactietijden uitoefenen kunnen onderscheiden worden in in- en uitwendige. De inwendige vinden hunne verklaring en ontstaan door den veranderden psychischen toestand. De uitwendige worden langs

Sluiten