Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer sterke of zeer zwakke intensiteit invloed uitoefenden, en vooral dan, wanneer zy onverwacht ontstonden.

Dit verschil in duur zien we bij prikkels van groote intensiteit gauw verdwijnen, wanneer b.v. gedurende een bepaalde reeks proeven de reagent op denzelfden intensieven prikkel moet reageeren.

De tijd tusschen de vermaning en 't ontstaan van den prikkel hebben we aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, om zoodoende de gunstigste condities te leeren kennen.

Gaan we onze tabellen na, dan blijkt dat de schomnielbreedte grooter kan zyn dan tot nu toe algemeen werd aangenomen. "VVas het interval kleiner dan 3 <r, dan zagen we zelfs des avonds nooit eenige onregelmatigheid in den duur der tijden, optreden zelfs gaf een interval, dat schommelt tusschen 1 en 5 sec. geen aanleiding tot opmerkingen. De proeven door Dwelshauwer bij normalen gedaan, herhaalden we bij onze patiënten, om te zien of de resultaten door hem verkregen met de onze overeenstemden.

Voegt men bij al deze experimenten het onderzoek naar de linkshandigheid, den paralytischen aanval en zijn invloed op de reactie, de slaap, rust, vermoeidheid, oefening, dan heeft men nog slechts een ruw overzicht van alle omstandigheden waarmede rekening gehouden moest worden. Vele van deze invloeden konden, zooals wij de experimenten uitvoerden, niet inwerken, omdat zooveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen werden, en slechts een flauw vermoeden noodig was om het experiment te doen eindigen en de verkregen serie te vernietigen; daarenboven gingen wij van de meening uit, om alle verschillen bij onze conclusies te wantrouwen en slechts dan te concludeeren tot 't een of andere, als meerdere vondsten haar wettigden.

Sluiten