Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j Berekening v. d. ' Berekening van de

geheele serie. iste helft. 2de helft.

Datum.

Tyd. Aantal.

Musculaor. Scnsorieel

Kraopelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddeldo.

Kraepelin's gemiddeldo variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch j gemiddelde.

Kraepelin's gemiddeldo.

Arithmetisch gemiddelde.

1/4 1908 v.m. 10» 50 S. | 609 I 665 585,7 j 156 444 i 471 ■ 673 700

2/4 1903 n.m. 44r' -">0 S. 618 626,9 608 97,0 — , 571 — 644

5/4 1903 v.m. II15 55 S. 362 358,4 374 ■ 40 j 369 386,4 354 3o8

6/4 1903 n.m. 4« 40 S. 614,6 630 600 ! 86 584 559 661 t>43

7/4 1903 n.m. 4»> 60 S. 861 927 874 102 778 849 888 899

8/4 1903 v.m. 1015 53 S. 535,5 525 556 i 78 ; 566 o79 526 o3o

6/5 1903 n.m. 3 50 S. 1247 1269 1230 141 1236 1226 12o4 1-34

8/5 1903 v.m. 10» 53 3. 853 722 888,8 131 953 987 <ol 801

13/5 1903 n.m. 2M 54 M. 489,5 465,5 511 56,7 499 513 4<b oOB

15/5 1903 n.m. 4« 32 S. 566 573,4 573 101,5 — — — —

22/5 1903 v.m. 10 53 ! S. 535 i 506 540,5 57 o49,7 ooO o0b,o ul8,4

25/5 1903 v.m. 1015 52 S. I! 500,5 465,5 | 513,51| 53 j 535 529,7 4<2 499

I. De reactietijden berekend naar Kraepelix, schommelen tusschen 1247 t en 3G2 rr. Deze schommeling kan (voor 't grootste gedeelte) alleen afhankelijk zijn, van de zware affectieve aandoening, die patiënt in den eersten tijd voor het onderzoek had. De absolute waarde is heel hoog, wat met de langzaam trage beweging der handen en armen in verband staat. Men zag aan de beweging der peezen, dat de spieren langen tijd noodig hadden, om de beweging uit te voeren als de impuls van den zenuw reeds was aangekomen (paradoxe reactie). Het is natuurlijk ook mogelijk, dat deze groote tijden afhangen van den psychischen toestand van den patiënt, die voc iral de laatste tijden slechts korte perioden had, waarin hij geheel normaal was. Doch ook dan nog bestond er een hyperthymie.

II. Het onderscheid tusschen S. Rt. en M. Rt. kan hier niet aangegeven worden omdat slechts eenmaal op M. R. werd onderzocht.

III. Zoowel 't fechner'sehe gemiddelde als 't arith. gemiddelde is nu grooter dan weer minder dan 't Ivr. gemiddelde. Dit verandert wanneer patiënt tot zijn stadium, waarin de psychose oogenschijnlijk geweken, gekomen is, dan is 't arith. gemiddelde steeds iets hooger. Misschien is dit een teeken, dat de intercurrente uitwendige prikkels weer invloed uitoefenen.

IV. De gem. V. schommelt zeer sterk. Het blijkt hieruit, dat patiënt tusschen twee aanvallen in, nog groote schommelingen in de gem. V. heeft. Dit feit bewijst, dat de pathologische factoren, die gedurende de psychose invloed uitoefenen, gedeeltelijk ook nog aanwezig zijn in het vrije interval.

't Maximum bedraagt 15G. 't Minimum 40.

V. Gedurende de eerste proeven wisselen oefening en vermoeidheid elkander vaak af. 't Meest treedt de vermoeidheid op den voorgrond, om later, wanneer patiënt rustig is geworden, door de oefening te worden vervangen.

Sluiten