Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T. De reactietijden berekend naar Kraepelin schommelen tusschen 647 en 145 t. Het is waarschijnlijk, dat de eerste hooge getallen berusten op gebrek aan oefening. Uitgesloten is het niet, dat langzamerhand de bewegingen meer automatisch zijn geworden waarvoor pleit dat het onderscheid tusschen de S. en M. reactietijden zeer gering is.

De absolute waarde is in 't begin zeer hoog, maar daalt langzamerhand, zoodat de laatsten ongeveer als normaal kunnen beschouwd worden. Gaat men na wat de oorzaak van deze schommelingen en hooge waarden kan geweest zijn, dan blijkt dat het intelligentiedefect dat zeer zeker aanwezig was hierop "een invloed kan gehad hebben. Dan zouden toch ook de laatste waarden groot moeten zijn. Het blijkt, dat de tactiele hallucinatie slechts een momentane invloed heeft, dat de duur der R. t. zooals uit de tabel blijkt, slechts weinig in de eene of andere richting veranderd wordt, terwijl wanneer een acustische en tactiele hallucinatie tegelijk optreden, de duur van den reactietijd afhankelijk is van het ontstaan van de eerste, zoodat we óf kolossale óf ongeveer normale waarden zien optreden. Er blijft dus niets anders over en de boven medegedeelde tabel bewijst liet voldoende, dat de duur der reacties sterk onder den invloed staat van het optreden der acustische hallucinaties. Deze reacties, verkregen gedurende een acust. halluc., overtreffen dan ook eenige malen de andere tijden in duur. (zie de tabel). Deze verlenging van de R.t. blijkt voor S. reacties niet minder dan voor M. reacties.

II. Het gemiddelde van alle S. reactie's bedraagt 236 <r. i) »> tl tf ,, M. „ ,, 211 *r.

In werkelijkheid zouden we geheel iets anders vinden. Ik deel deze getallen slechts mede om te zien, hoe gevaarlijk het is met getallen om te springen, indien men zich niet nauwkeurig van zijn doen en laten rekening geeft.

III. Het fechner'sche gemiddelde verschilt in de meeste gevallen slechts weinig van het kraepelin'sche. Het arithmetische gemiddelde is steeds grooter. Een feit, dat er op wijst, dat op den patiënt invloeden gewerkt hebben, die primo afleidend hebben gewerkt en secundo den duur van de reactie hebben verlengd.

IV. De gemiddelde variatie is zeer groot. Zelfs als de reactietijden de normale grootte hebben bereikt blijven de gemiddelde variaties nog zeer groot. Sterk is de schommeling in het verloop van den dag. In de meeste gevallen is deze in den namiddag 50 % minder. Medicamenten en voeding kunnen hierop geen invloed gehad hebben. Het zou dus kunnen veroorzaakt worden door hallucin. of vermoeidheid. Nu blijkt het echter, dat de hallucinaties in den namiddag niet minder optreden. Het is dus waarschijnlijk, dat hierbij de uitputting ten gevolge van slechten slaap een grooten rol heeft vervuld.

V. Zien we des morgens de vermoeidheid de overhand hebben, 's middags is het de oefening die meer op den voorgrond treedt. Dit bevestigt dus, hetgeen we hierboven hebben verondersteld.

i) Er werd slechts een gering aantal malen sens. gereageerd.

Sluiten