Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. De reactie-tijden schommelen tusschen 272 en 446 r, voor de rechterhand. Het is duidelijk, als men de later verkregen waarden vergelijkt, dat deze schommeling ontstaan is, door de ongeschiktheid voor fijne beweging van de rechterhand, daarbij voegen zich nog twee eveneens gewichtige factoren, het gemis om de opmerkzaamheid te concentreeren, en den wisselenden affectieven toestand, in dit geval de meer of mindere depressie, die hun invloed kunnen uitoefenen. Het zal blijken, dat de psychische en lichamelijke uitputting hierop geen uitwerking hebben. De schommelingen van de reactie-tijden voor de linkerhand zijn minder; deze bewegen zich tusschen 284 en 210 t. Deze schommelingen kunnen alleen berusten op het gemis van de opmerkzaamheid te concentreeren en de veranderlijkheid van den depressieven toestand, zooals later zal blijken. De absolute waarden zijn zoowel voor linker- als rechterhand zeer groot.

II. Het gemiddelde van alle S. R. is voor de linkerhand = 250c

j) ï) )» j) R- » )» >> 266cr

„ „ „ „ S. R. „ „ „ rechterhand = 308c-

„ ,, j, ,, R* ft )» ,* Ï» — 342o-

III. 't FECHNER'sche gemiddelde, dat in de meeste gevallen kleiner is, soms zelfs veel, wijst er op, dat in die gevallen de waarden die 't dichtst bij elkander gelegen zijn, in het opstijgend gedeelte van de curve gelegen moeten zijn, dat dan sneller stijgt, dan het andere gedeelte.

Het arithm. gemiddelde is steeds eenige <r grooter dan het Kraepel. gemiddelde, soms vindt men ook hier grootere verschillen. Dit wijst er op, dat uitwendige en inwendige afleidende oorzaken meer aanleiding geven, tot te late, dan tot de te vroege reacties.

IV. De schommeling der gem. variatie is voor de rechterhand zeer groot, de kleinste waarden vallen samen met de kleinste reactietijden ; dezelfde factoren, die tot de schommelingen van den reactietijd aanleiding hebben gegeven, zullen ook hier hun invloed uitgeoefend hebben. Ongetwijfeld bewijst de regelmatige daling, dat gebrek aan oefening kan aanwezig zijn, waarschijnlijk is echter dat de beweging automatisch wordt.

Het maximum bedraagt = 113 „ minimum „ = 48 De gem. variatie schommelt voor de linkerhand zeer weinig. Dit feit sluit van de boven besproken gevallen den affectieven toestand en wisselende opmerkzaamheid grootendeels uit, zoodat we de oorzaak der schommeling voor de rechterhand voornamelijk moeten toeschrijven aan ongeschiktheid der beweging van de rechterhand, misschien aan gebrek aan oefening.

Het maximum der gem. V. bedraagt voor de linkerhand = 44 „ minimum „ „ „ „ „ „ „ = 30

V. Voor de rechterhand is oefening waar te nemen, zoodat 't waarschijnlijk is dat deze een rol speelt, terwijl bij den linkerarm oefening, noch vermoeidheid invloed schijnen te hebben. Een

Sluiten