Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We hebben er reeds opmerkzaam op gemaakt, wat ook uit de curven a', b' en c' blijkt, dat we niet altijd in ^taat waren, uit de neutrale curve de grootte der musculaire en sensorieele reactie te bepalen; dat we niet altijd vooruit konden vaststellen met welken top van de neutrale curve de hoogste top van de musculaire curve samenviel, en waar de sensorische curve haar acné zou vertoonen. Deze vormen van curven, waarbij dit niet kon vastgesteld worden en waar hetzij meerdere toppen aangeduid waren, hetzij een plateau gevormd werd, kregen we in een enkel geval ook van de reagenten, die zich niet gemakkelijk aan de plaats adopteerden, die zich m. a. w. lang vreemdeling voelden. Zoo vonden we ook eenmaal een sterk golvend vlak bij een der doctorandi, die als reagent fungeerde. Als regel constateerden we dezen curvenvorm echter bij de normale personen, die we uit de Berlijnsche Kliniek onderzochten. Hierby waren de absolute waarden der neutrale Rt. zeer groot, doch daalden gewoonlyk snel, wanneer hun aandacht op een bepaalden reactievorm gevestigd werd, zooals ook uit de curven b' en c' blykt.

Ook hier constateerden we weer, dat de sensor, evenals de mot. graphische voorstelling der reacties, curven waren, waarbij de eene top den anderen ver beheerschte; doch dat, alhoewel ze het gewenschte onderscheid tusschen de twee vormen duidelijk aangaven, de tijden grooter waren, dan bij de meer ontwikkelden. In deze, noch bij de andere gevallen, die we onderzochten, konden we met zekerheid constateeren, of er een preferentie bij een bepaalden persoon bestond voor den een of anderen reactievorm. De mogelijkheid kunnen we niet uitspreken, wel meenen we aanduidingen gevonden te hebben, die er op schenen te wijzen, dat er normale personen zijn, die er een bepaalden reactievorm op nahouden. We meenen ons echter niet in gewaagde bespiegelingen te mogen verdiepen en verklaren ons hiervoor, omdat het aantal gevallen dat we onderzochten, te gering was, niet in staat. Steeds konden we echter naar willekeur den reactievorm in eene bepaalde richting

Sluiten