Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Dementia senilis.

Meer dan bij alle andere psychosen ziet men voor die gevallen, waarbij dementie op den voorgrond treedt, de eerste waarden in 't oog vallend groot, om langzamerhand een minimum te bereiken, waarbij echter de schommelingen nog steeds zeer groot zijn. Men onderscheidde hierna een grove oefening, die dan alleen in de eerste 2 a 3 reeksen uitkwam, en een fijne oefening: de langzame daling, totdat het minimum bereikt was. Het komt ons echter voor, dat, als men de gemiddelde variatie als maatstaf voor 't al of niet goed reageeren aanneemt, hiertegen wel iets is in te brengen.

Zoo zien we in onze gevallen, ofschoon in een geval de reactietijd sterk daalt, de gem. variatie hieraan niet deelnemen. Op dezen grond, en het niet aanwezig zijn vau grove oefening in de reeks, komt het ons voor, dat hier een meer plausible verklaring te vinden zou zijn.

Het is waarschijnlijk, dat de eerste waarden beter, dan die verkregen met vele vooroefeningen, den psychischen toestand van den patiënt weergeven, en dat de latere meer onder den invloed van het automatisme, een verkorting hebben ondergaan. Deze oefening heeft echter voor de meesten zoo gebrekkig plaats, dat een afname van de gem. variatie er niet het gevolg van is; terwijl voor die gevallen tevens, waar door geringere afname der psychische functies oefening nog eenigszins beter tot stand kan komen, zooals dit het geval is voor patiënt Radem...., de gem. variatie wel kleiner wordt, daarentegen't onderscheid der S. en M. R. geheel vervalt.

Ofschoon, zooals we hierboven gezegd hebben, de waarden in één geval onder den invloed van oefening tamelijk sterk daalden, zijn de tijden overigens zeer groot; vooral is dit het

geval voor patiënt Pr Hier traden echter voortdurend

sterke angstaffecten op. Het is dus waarschijnlijk, dat de grootere waarden, die hier gevonden worden, daarvan afhankelijk zijn. Verder zien we bij de patiënten Hoe en Pr....,

Sluiten