Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duidelijk berusten in beide gevallen de schommelingen op een daling der absolute waarden.

Een constant onderscheid der M. en s. reacties kon niet geconstateerd worden. Bij patiënten niet intelligentiedefect kan dit heel goed ook daarop berusten, dat 741 aan den eisch alleen op den mot. of sensorischen prikkel te letten niet of niet steeds voldoen. Men zou zelfs kunnen denken, dat een inconstant onderscheid tusschen de reactietijden de verdenking van intellegentiedefect opwekt.

In beide gevallen is de absolute waarde der gemiddelde variatie in 't begin zeer groot, om met het verdwijnen der aanvallen sterk te dalen, sterker zelfs dan de reactietijden. Toch blijft voor een van beiden de absolute waarde nog zeer groot. De schommelingen zijn niet proportioneel aan de schommelingen der reactietijden maar veel sterker uitgesproken. Bij % berekening zijn vooral bij K. de waarden zeer hoog. bij patiënt B. veel minder. Dit staat in verband met de sterkere psychische stoornissen, die bij K. werden waargenomen. In beide gevallen daalt de % verhouding.

Wat nu de quaestie betreft voor de oorzaak der verlenging van de reactietijden en de gemiddelde variaties, zoo is, als boven reeds gezegd, een invloed van de medicamenten in deze twee gevallen buiten gesloten, als oorzaak kan dus alleen beschouwd worden, öf het intelligentiedefect, dat zich ten gevolge van jarenlange vooraf gegane toevallen ontwikkeld heeft, öfde aanvallen, die gedurende mijn onderzoek, dus den laatsten tijd zijn opgetreden en aan welke 't wel geoorloofd is een remmende invloed, vooral wat we er van weten, toe te schrijven.

Daar het heel onwaarschijnlijk is, dat een chronisch intelligentiedefect in zoo korten tijd zooveel zou kunnen verbeteren, zoo moet ik concludeeren, dat de zeer lange reactietijden, die gedurende de eerste maanden verkregen zijn, althans gedeeltelijk berusten op den invloed van de telkens zich herhalende schadelijke inwerking der aanvallen op het psychische le\ en. Daarbij moet er den nadruk opgelegd worden, dat

Sluiten