Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo gering, dat dit verschil, tot geen verdere detailleering aanleiding kan geven. Deze curven leveren het bewijs, dat, ofschoon bij psychisch onderzoek bijna geen afwijkingen konden vastgesteld worden, daar het symptomencomplex zich bijna uitsluitend tot de motorische en sensibele spheer bepaalde, experimenteel wel degelijk afwijkingen te constateeren vallen, die ons geheel verklaren de labiliteit der stemming, die bij deze ziekte zoo sterk op den voorgrond treedt.

k. Neurasthenie.

Bij een der patiënten, waarbij 't lijden reeds geruimen tijd bestond, vinden we den duur van de reactie verlengd, bij een anderen patiënt waarbij ten gevolge van een nerveuse dyspeptie angstaanvallen optraden, zien we de waarden alleen wat te sterk schommelen. In beide gevallen is de gemiddelde variatie te groot. De overige laten, voor zoover als we met zekerheid kunnen nagaan, geen veranderingen aan hunne absolute waarden waarnemen. Deze gingen dan ook spoedig in genezing over. Men zou hieruit kunnen concludeeren, dat die gevallen van neurasthenie prognostisch 't gunstigst waren, waarbij reactietijden en de gemiddelde variatie weinig van de norma afwijken.

Sluiten