Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gischen Psychologie". Naast het gevoel van „Lust und Unlust" neemt hij nog aan „Erregung und Beruhigung" * „Spannung und Lösung".

Het zij verre van ons, hier de verschillende theorieën in hun voor en tegen te onderzoeken, het was ons alleen hierom te doen, aan te toonen, dat in de verschillende theorieën twee qualiteiten der affecten sterk tegenover elkander staan.

Wilden wij toch met eenig succes den invloed op den duur der reactietyden voor verschillende affectieve toestanden bij krankzinnigen nagaan, dan moeten we ons voorloopig tevreden stellen met eene in 't oog vallende, niet twijfelachtige afwijking. Onderscheiden we den gevoelstoon met andere autoren in een negatieven en positieven, dan zijn, gevoel van depressie en angst aan den eenen kant en het gevoel van vroolijkheid en exaltatie aan den anderen kant, de uitersten die men in de twee qualiteiten kan onderscheiden. We hebben dus: als negatieven gevoelstoon vooral angst en depressie; als positieven gevoelstoon vooral vroolijkheid en exaltatie.

Minder gemakkelijk was het, deze proeven met normalen uit te voeren, omdat het niet zoo eenvoudig is, iemand plotseling van stemming te veranderen, of deze in de een of andere richting zoo op te wekken, dat er in werkelijkheid gedurende het uitvoeren der experimenten een depressie of exaltatie optrad in dier mate, dat afwijkingen te constateeren waren.

Betrekkeiyk eenvoudig ging het met patiënten, die, alhoewel gewoonlijk zeer tevreden met den toestand in de kliniek, zeer naar huis verlangden. Gedurende het experiment werd b. v. in een pauze: over de opname in de kliniek, over het eventueel ontslag enz. met den patiënt gesproken en van de gemoedstemmingen die hiervan het gevolg waren, gebruik gemaakt voor het bovenvermeld doel. Vergelijken we nu de verschillende tabellen, dan is het niet overal duidelijk, dat een negatieve gevoelstoon gepaard gaat met een verlenging der reactietijden, doch zagen we vaak gedurende de eerste reacties de waarden enorm stijgen, om dan langzaam weer te dalen;.

Sluiten