Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo is het verschil soms grooter dan 200 7. Dat dit verschil niet in alle tabellen in t oog valt, is deels hieraan te wijten, dat de uitwerking weder gauw verdween, en dan de groote aanvangswaarden op het gemiddelde weinig invloed meer uitoefende (principe van de methode van berekening volgens Kraepelin). Had een negatieve gevoelstoon eene verlenging van den duur der reactie ten gevolge, een geëxalteerde stemming ging niet altijd gepaard met een sneller worden der reactie, doch meestal zien wij deze toch optreden.

Dit onderscheid is misschien zoo te verklaren, dat een vroolijke stemming meestal gepaard gaat met een groot getal afleidende gedachten, waardoor de opmerkzaamheid niet ten volle op den prikkel gevestigd wordt.

Konden we op deze wijze door het suggereeren van een bepaalde vroolijke ot angstige voorstelling den invloed hiervan op den reactietijd nagaan — en als algemeenen regel stellen, dat depressie en angst met een verlenging, vroolijkheid en exaltatie met een versnelling van de reactie gepaard gaat, — sterker is nog en meer frappant het verschil, als we de reactietijden van onze patiënten, waarbij depressie of exaltatie op den voorgrond treden, nagaan.

Enorme grootten nemen soms de eersten aan, zoodat het gebeuren kan, dat voor het tot stand komen van de eenvoudige reageerende beweging meer dan 500 1 geëischt wordt. Het tegenovergestelde zien we bij de laatsten plaats hebben; hier zijn de getallen in verhouding tot de eersten in sommige gevallen abnorm veel kleiner, en wordt de reageerende beweging volkomen automatisch.

De invloed der affecten op den duur der reactietijden is gebleken zoo enorm groot te zijn, dat alle overige omstandigheden soms daarvoor kunnen verborgen worden, zoodat men geneigd zou kunnen zijn, in zulke gevallen te denken, dat de waarden slechts de stemming van den patiënt weergeeft.

Na de affecten zijn het de hallucinaties, die het meest den duur der reactietijden veranderen.

Sluiten