Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze invloed kan zoowel momenteel als van langen duur zijn, afhankelijk van de mate van den prikkelingstoestand, waarin de schors verkeerde. Zagen we de absolute waarden deitijden, die met het opduiken der hallucinaties samenvielen, zich enorm verlengen en soms de aanzienlijke grootte van 1000 <7 bereiken, opgemerkt dient te worden, dat de hallucinatie tot dezelfde sfeer moest behooren, als de prikkel waarop door den reagent de reageerende beweging werd uitgevoerd. De verlenging der tijden verviel terstond, zoodra de prikkel of de hallucinatie tot andere sensorische sfeeren behoorde. Dan konden al naar gelang het samenvallen van den werkelijken en den niet geobjectiveerden prikkel de tijd verlengd of verkort zijn ').

De waanvoorstellingen konden meestal slechts in die gevallen veranderingen van den duur der reactie teweeg brengen, wanneer ze den patiënt geen oogenblik het peinzen beletten, of als ze bestonden in achterdocht tegenover de uit te voeren beweging; overigens was de invloed zeer gering.

Door de afname der intelligentie worden de eenvoudige psychische processen niet in die mate veranderd, als men met recht zou kunnen denken. Ofschoon in duidelijk uitgesproken gevallen steeds verlenging te constateeren viel, was deze meerendeels door 't optreden van een bepaalden affecttoestand, 't zij den positieven, 't zij den negatieven, geheel verborgen. Dit veroorzaakte vaak een tegenovergesteld resultaat, dan men uit den graad van 't defect kon verwachten.

Meer nog dan de duur der reactie scheen ons het langzaam optreden van de grove oefening er op te wijzen dat er een zware dementie bestond. Gaan we toch onze reeksen, waaruit iedere tabel is samengesteld, na, dan blijkt vaak daar de grove oefening langzaam op te treden, waarbij het intellect zeer veel te wenschen overlaat, zoodat ik geneigd ben te veronderstellen, dat daar zeker van een intelligentiedefect sprake is, waar de instelling op een bepaalde eenvoudige beweging eerst dooreen grove oefening langzaam bereikt wordt.

i) Vergelijk daarmede Wundt, Phys. Psycli. 5 Aufl. bladz. 366, Bd. III.

Sluiten