Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bromatum, en 't pulvis opiï, omdat we meermalen in de gelegenheid waren, hiervan de werking na te gaan.

Ofschoon bij eenige patiënten gedurende eenige weken het pulvis opiï tot een hoeveelheid per dag van 0,5 gr. toegediend werd, hebben we nooit met zekerheid kunnen vaststellen, of werkelijk door 't gebruik van dit medicament verandering in den duur der reactie optrad, hetgeen waarschijnlijk daarop berust, dat deze dosis zeer langzaam door allengs de dosis te vergrooten, bereikt werd.

Evenmin was de werking van het natr. bromatum op de psychische functies groot, in de dosis waarbij ze werd toegediend. Gewoonlijk konden 4 en 6 gram per dag, weken achtereen gegeven worden, zonder dat er veranderingen in den duur der reacties te bespeuren was. Trad echter, 't geen bij onze patiënten nooit beneden de 3 gram per dag het geval was, bromismus op, dan zagen we den duur der reacties aanmerkelijk verlengen, bijna proportioneel met den graad van het bromismus, zoodat de reactietijd in die gevallen kan beschouwd worden, als een indicator van de ophooping van broom in het organisme.

Invloed van hydropathische proceduren op den duur der reacties.

Gewoon, om alles, wat het doen en laten der patiënten betrof, voor het begin der experimenten te noteeren, wat gewoonlijk, omdat de levensomstandigheden, waarin de patiënten in de kliniek verkeerden, volkomen uniform waren, tot geen bijzondere opmerking aanleiding gaf, was ons toch reeds eenige malen opgevallen, dat patiënten, die gewoonlijk een tamelijk constanten absoluten reactietijd hadden, plotseling in den duur van den gemiddelden reactietijd verandering vertoonden. Het bleek ons dan vaak, dat niet lang voor het experiment een bad genomen was. Ofschoon we, daar het aantal onderzoekingen dat we hieromtrent deden, te klein was, niet op volledigheid aanspraak willen maken, zijn onze resultaten, zooals het mij voorkomt interessant. Zoo bedroeg bij een patiënt de duur

Sluiten