Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invloed van geruischen op den duur der reacties.

Ter loops zij hier nog opgemerkt, dat het vermoeden van Prof. Ziehen, dat de opmerkzaamheid zich beter laat concentreeren op een verwachten prikkel, wanneer een monotoon constant zwak geruisch op hetzelfde zintuig, als waarop de, in dit geval, acustische prikkel inwerkt, met het resultaat uit de experimenten verkregen, overeenstemt. Komen echter meer geruischen van verschillende intensiteit en qualiteit het experiment storen, dan nog ziet men bij normale personen slechts een geringe verlenging der absolute waarden, genoeg echter om het karakteristiek onderscheid in duur der sensor, en musc. reactie te doen verdwijnen en de gemiddelde variatie, zoolang de reactie haar motorisch karakter nog niet aangenomen heeft, al is het ook slechts in geringe mate, te doen toenemen. Bij de meesten onzer patiënten scheen de invloed der geruischen veel minder te zijn dan bij normalen. Misschien bleef hier de verlenging tengevolge van de andere oorzaken, die den duur der reacties veranderden, verborgen. Meer dan de intensiteit scheen de qualiteit invloed uit te oefenen- zoo gaf bij onze proeven een optische prikkel meer subjectieve stoornis en verlenging van den duur, dan wanneer behalve het monotoon acustisch geruisch nog een andere acustische prikkel inwerkte.

Heeft hetgeen we hierboven mededeelden alleen betrekking op constante of intercurrente afleidende geruischen, anders is het wanneer de inwerking momentaan plaats vindt.

Een zwak geruisch heeft dan slechts voor enkele normale personen beteekenis, voor onze patiënten bijna nooit; een plotseling geruisch van middelmatige intensiteit verlengt vooral de sensorische reactie, doch vaak ook de musculaire; bij onze patiënten was de invloed bijna nihil, een enkele maal trad een te vroege reactie op, nooit was er een verlenging het gevolg van; terwijl ten slotte een geruisch van groote intensiteit bij één normalen persoon of een te vroege, of een zeer verlengde reactie gaf, zagen we bij ongeveer alle patiënten een te vroege beweging

Sluiten