Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan, die zelfs bij sterk gloeien niet geheel verdween. Bij het indampen waren alle mogelijke voorzorgen genomen om te voorkomen, dat er stof uit de lucht in de vloeistof kwam, zoodat men dus zou moeten besluiten, dat er nog koolstofhoudende lichamen in het filtraat aanwezig waren.

Uit 't bovenstaande valt dus af te leiden, dat het praecipitaat, dat zich uit den sol volgens Muthmann's methode bereid, door eene zoutoplossing afscheidt, een zeer hoog zilvergehalte heeft en dat bovendien de in den sol aanwezige verontreinigingen zeer gering zijn. Wat zuiverheid betreft, staat dus deze sol boven de tot nu toe bereide volgens Lea's proces en wat voor mijn onderzoek nog veel belangrijker is, ze zijn nog veel bestendiger. Gevoeligheid voor de werking van diffuus licht heb ik eveneens niet kunnen waarnemen. Indien ze bestaat, is ze niet van groote beteekenis.

Verschilt dus de sol naar Muthmann's methode bereid van die naar Lea's proces verkregen, wat betreft zuiverheid en bestendigheid, in het electrisch veld evenwel gedragen beide sols zich gelijk. Het gedrag van den sol naar Muthmann onder den invloed van een electrischen stroom is, voor zoover mij bekend, nog nimmer onderzocht. Wel zijn er in dat opzicht proeven genomen met den sol naar Lea's methode bereid, en deze leeren, dat de zilverdeeltjes zich tegen de richting van den positieven stroom bewegen. Hetzelfde gedrag heb ik gevonden voor de deeltjes in den sol naar Muthmann en wel op de volgende wijze: Een Uvormige glazen buis werd met een tamelijk geconcentreerden sol gevuld; in de beide beenen dezer buis bevonden zich platinablikjes, die in verbinding stonden met de polen eener batterij van 8 chroomzuurelementen. Na 1 '/„ a 2 uur was de vloeistof aan de negatieve pool veel lichter, die aan de positieve pool veel donkerder geworden, dan bij het begin van de proef, waaruit dus volgt, dat de kolloiddeeltjes zich tegen den stroom bewegen.

Een tweede punt van overeenkomst met den sol volgens Carey Lea bereid is nog dit: evenals de ontleding van waterstofperoxyd door een weinig van dezen sol wordt ver-

Sluiten