Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuur op het zilver heeft voor 't gevonden verschil verantwoordelijk kunnen stellen. Deze is evenwel, zooals mij bij onderzoek bleek, zeer gering.

60 cc. sol van den sol met 342,8 mgr. zilver per Liter werden met water verdund en met 15 cc. zwavelzuur (10 cc. op 100 cc. water) in een waterbad op + 70° verwarmd. Na 12 minuten werd een proefje gefiltreerd en 't filtraat met zoutzuur onderzocht: geen zilverreactie werd gevonden. Na een half uur gaf een dergelijk proefje eveneens geen reactie. Na drie kwartier verkreeg ik op deze wijze een haast onmerkbare opalisatie van chloorzilver. Daar nu de titratie slechts ± 12 minuten duurde, is deze oplossende werking van geen of althans zeer geringen invloed geweest.

Hiermede wil ik de sols van Muthmann, die, zooals is medegedeeld, verkregen worden door reductie van zilvercitraat. als afgehandeld beschouwen. Voordat ik evenwel deze afdeeling van Hoofdstuk I sluit, zal ik nog eenige proeven vermelden omtrent het verkrijgen van sols door reductie van andere'organische zilverzouten. Ik onderwierp zilveroxalaat aan reductie met waterstof bij ± 90". Het zout kleurde zich eerst geelbruin en daarna donkerbruin. In water gebracht, loste, in tegenstelling met het gedrag van het reductie-product van het zilvercitraat, niets op. Door toevoeging van een weinig ammonia, ging evenwel een deel van het poeder in oplossing, onder achterlating van gele onoplosbare stukjes. De kleur van deze vloeistof was groenachtig. Gedurende den nacht had zich uit die oplossing een groenachtige spiegel op den wand der kolf afgezet; de vloeistof was daardoor geheel ontkleurd.

Het bleek dus. dat reductie van zilveroxalaat en daarop volgende oplossing in zeer verdunde ammonia geen of een slechts zeer onbestendigen zilversol verschafte. Evenmin gelukte het mij door zilvertartraat op deze wijze te behandelen, een zilversol te verkrijgen. De verschijnselen daarbij waren nagenoeg dezelfde als die bij de reductie en daarop volgende behandeling met zeer verdunde ammonia, van het oxalaat.

Sluiten