Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loos, zonder dat er eene witte opalisatie optrad en liet zilver vallen. Dikwijls had dit coagulum een rooden tint. Dit verschijnsel werd bijzonder fraai waargenomen bij de vermelde oplossing van chloorlood van 1 of 5000. Evenwel gaven andere concentraties overeenkomstige tinten'; nimmer echter trad er een witte opalisatie op.

Uit 't bovenstaande valt afteleiden, dat de werking van chloriden in 't algemeen niet uitsluitend eene coaguleerende is. Er vindt tusschen het zilver en het chloride bovendien een scheikundige reactie plaats bestaande in de vorming van een neerslag, dat in eigenschappen met chloorzilver overeenkomt. Wanneer we dus de coaguleerende werking van chloriden met die van andere zouten willen vergelijken moet hiermee worden rekening gehouden. Want 't is duidelijk, dat het bepalen van de juiste grensverdunning hierdoor bemoeilijkt wordt. Stel dat de tint. die alleen door de coaguleerende werking van het chloride zou ontstaan bij eene bepaalde verdunning vrij krachtig is, terwijl die van een ander chloride bij dezelfde verdunning minder sterk is. In 't eerste geval wordt de tint door de bijkomende witte opalisatie verzwakt en men kan zich voorstellen dat daardoor de tint in de proefbuis juist gelijk wordt aan die in de controlebuis. Dan vindt men dus eene te kleine grensverdunning. In 't tweede geval daarentegen is 't aannemelijk, dat de witte opalisatie den tint zooveel verzwakt, dat ze lichter wordt dan die in de contrölebuis. Dan moet natuurlijk eene grootere verdunning onderzocht worden. Zoo gaat men door, totdat eindelijk de verdunning zoo groot is, dat de witte opalisatie te gering is om merkbaar den tint te verzwakken. Op deze wijze vindt men dus een veel te groote grensverdunning.

We zullen bij het behandelen der numerieke uitkomsten hiervan voorbeelden vinden.

Terwijl bij de chloriden moeilijkheden optreden wegens 't plaatsvinden eener chemische reactie, stuitte ik bij sulfaten en nitraten niet op deze bezwaren.

Sol L, gaf in eene oplossing van mangaansulfaat gedruppeld eenen roserooden tint. Geheel denzelfden tint nam

Sluiten