Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist andersom. Uit de tabel ziet men dan ook duidelijk, dat liet tweewaardige S04 ion een veel sterkere werking uitoefent dan de éênwaardige Cl en NO, ionen, terwijl de invloed van het positieve ion geheel op den achtergrond treedt.

Dergelijke gevolgtrekkingen zijn ook uit de andere waarnemingen, in den tabel vermeld, af te leiden.

De zilversol van Muthmann is, zooals ik hiervoor heb aangetoond, electro-negatief. Het zullen dus vooral de kationen moeten zijn, die de coaguleerende werking beheerschen en zooals wij reeds in Hoofdstuk 1\ gezien hebben, is dat ook volgens mijne proeven werkelijk het geval.

Nauwkeuriger, dan Hardy's waarnemingen bij den ijzeroxydsol, zijn de proeven, die Freundlich daarmee heeft genomen, ter nadere bevestiging van Hardy's regel.

De daarbij gevolgde methode is reeds in Hoofdstuk II beschreven en de grensconcentraties op die wijze gevonden in Tabel IX weergegeven. Ik heb enkele zijner uitkomsten omgerekend en meer overzichtelijk in Tabel XXI bijeen geplaatst.

Men ziet uit deze tabel ') duidelijk, dat anionen van dezelfde valentie, nagenoeg dezelfde grensconcentratie hebben. Uit de 3 kolommen links volgt overtuigend de groote invloed der valentie van het anion: terwijl de grensconcentratie voor KCl 9,03 is, bedraagt ze voor K,S04 slechts 0,204, voor KaCr40. 0.194. Daarentegen is de invloed van de valentie van het kation zeer gering: de grensconcentratie voor MgS04 is: 0,217, die voor K3S04 0,204, voor KNO, 11,90, voor Ba(NOJs 7,0

De in het voorgaande medegedeelde proeven bevestigen dus Hardy's meening: dat bij electro-positieve sols de valentie van het anion, en bij electro-negatieve die van het kation de hoofdrol speelt.

Hardy tracht nu op de volgende wijze de verschillende wei'king van anion en kation te verklaren. Hij neemt nl. aan, dat, wanneer de kolloiddeeltjes isoelectrisch met de omrin-

') In deze tabel beteekenen Cm, Ck, CA resp. de grensconcentratie voor het molecuul, het kation en het anion van een zout, uitgedrukt in inillimol. en milli-ion per Liter.

Sluiten