Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden ingesloten en de complexen zullen bezinken, zoodra ze daartoe groot genoeg zijn. Tegelijkertijd vindt volgens Billitzer neutralisatie plaats der ladingen van ionen enplatinadeeltjes en daarmee zou clan Hardy's waarneming, dat gecoaguleerd kiezelzuur of protein iso-electrisch is met de omgevende vloeistof' is, verklaard zijn.

Ten-en deze opvatting evenwel bestaat m. i. een bezwaar. De lading door een platinadeeltje verkregen, tengevolge van bet uitzenden van platinaionen, is n.1. niet te neutraliseeren door één enkel ion van een toegevoegden electrolyt. Bovendien is de lading van een ion de kleinste hoeveelheid eleetriciteit, die we kennen en zal de lading van een platinadeeltje in een sol steeds grooter zijn.

Men moet dus onderstellen dat vele ionen zich met een gering aantal kolloiddeeltjes vereenigen, waarbij neutralisatie der tegengestelde ladingen plaats vindt. Stel men heeft een platinasol gecoaguleerd met NaCl, dan zullen er twee keer zooveel Na-ionen door de kolloiddeeltjes worden vastgehouden als 't aantal der door de kolloiddeeltjes uitgezonden platinaionen bedraagt. ') Want indien er meerdere ionen waren gebonden zouden er chloorionen in de vloeistof zijn, wier lading niet door een natriumion geneutraliseerd kan worden. De electro-neutraliteit van liet systeem zou dan verdwenen zijn. Werden er minder natriumionen gebonden, dan zouden er vrije platina-ionen overblijven, wier lading niet door een 2-tal chloorionen zou kunnen worden geneutraliseerd, zoodat ook in dit geval de electro-neutraliteit

zou zijn verdwenen.

Wanneer men een zilversol doet coaguleeren door zilvernitraat, dan zal dus 't volgende plaats vinden: de zilverdeeltjes groepeeren zich tot complexen met zilverionen. Dooide afname van de capaciteit der gezamenlijke zilverdeeltjes zal 't aantal zilverionen door de zilverdeeltjes uitgezonden, worden verminderd. Zijn er nu neutrale complexen gevormd, dan kunnen deze weer ionen uitzenden; daardoor zou dan

') In de onderstelling, dat het platinadeeltje divalente platina-ionen uitzendt, zendt het tetravalente ionen uit, dan zullen er 4 maal zoovee) Na ionen gebonden moeten worden.

Sluiten