Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ober gevonden. Volgens hunne uitkomsten zouden de metalen geabsorbeerd worden in de verhouding hunner aequivalentgewichten. Deze gevolgtrekking lijkt mij wat voorbarig Vergelijkt men n.1. de 3 uitkomsten bij Ca, Sr enk dan vindt men verschillen van 10% tot 21 /„. t Zou ge waafd zijn om, uit deze 3 uitkomsten met zulke groote afwijkingen van de berekende waarden, in 't algemeen de wet af' te leiden : „de verschillende metalen worden geabsorbeerd in de verhouding hunner aequivalentgewichten.

Deze laatste uitkomst van Wliitney en Ober is een steun voor Billitzer's theorie. Immers wanneer een platmasol door chloorkaliumoplossing wordt gecoaguleerd zullen volgens zijne opvatting de platinadeeltjes een aantal kabumionen binden, noodig om er neutrale complexen mee te vormen. Coaguleert men denzelfden sol met chloorbarium dan vindt 't zelfde plaats, alleen treden de bariumionen m de plaats van de kaliumionen. 't ls duidelijk dat dit moet geschieden in de verhouding hunner aequivalentgewichten.

Volgens de bovenbeschreven proeven, bevat dus liet c.oagulum van een electronegatieven sol het metaal van het zout, waardoor l.ij is gecoaguleerd. In wat voor vorm het daarin voorkomt is nog niet zoo heel zeker. Het waarschijnlijkst is aan te nemen, dat het als hydroxyd daarin aanwezig is en het proces, zooals reeds boven gezegd, te beschouwen is als eene hydrolyse veroorzaakt door de coagulatie. Hoe die hvdrolyse geschiedt, daarvan kunnen we ons eemgszins eene voorstelling vormen, gebruik makende van de theorie van

Billitzer.

De ionen, die de kolloiddeeltjes om zich heen verzamelen, worden ingesloten, hunne lading wordt geneutraliseerd door die der kolloiddeeltjes. Dus blijven bijv, indien met chloornatrium gecoaguleerd is, natriumatomen over uit de natriumionen. Deze zullen natriumhydroxyd en waterstof geven. De aanwezigheid van natriumhydroxyd zal dus in t coafulum moeten blijken, de waterstof is in zoo geringe hoeveelheid, dat ze niet waar te nemen is. Maar er blijven vrije chloorionen over en voor deze moet een overeenkomstig aantal kationen worden gevonden om de electro-neutrahteit

Sluiten