Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 187. Is het, in zoodanigen toestand (als van art. 184), noodig, algemeene voorschriften van politie voor de inwoners uit te vaardigen en onverwijld af te kondigen, de Burgemeester is er toe bevoegd.

Art. 188. De politie over de schouwburgen, enz. behoort aan den Burgemeester.

Art. 190. De Commissarissen en dienaren van politie of veldwachters, tevens aan de algemeene of Rijkspolitie, onder het daarmede belast gezag, dienstbaar, staan, zooveel de gemeentepolitie betreft, onder de bevelen van den Burgemeester.

De gemeentepolitie rust op plaatselijke verordeningen en bevelen, die, tengevolge dezer wet, in het huishoudelijk belang der gemeente zijn gegeven.

Welke is nu de beteekenis, die wij aan politie in deze artikelen hebben te hechten'?

Vooreerst in art. 179 k. en m.\ handhaving van de marktpolitie, van de politie op de plaatselijke vervoermiddelen, van de politie over het begraven en de begraafplaatsen. Op het personeel zal politie hier wel niet duiden. Hebben wij er dan misschien zorg voor orde, rust en veiligheid onder te verstaan? Dan hebben wij te lezen: handhaving van de zorg voor orde, rust en veiligheid betreffende genoemde onderwerpen. Is dit juist, dan wordt hier gewezen op een zorg voor orde door anderen uitgeoefend, want aan Burgemeester en Wethouders is zij niet opgedragen: hun zorg bepaalt zich tot handhaven. Zien wij nu, dat de Raad belast is met de zorg voor de openbare orde, en dat hij haar door verordeningen uitoefent (art. 135. Gem. \\\), dan wijzen art, 179 k. en m. op de handhaving dier ver-

Sluiten